Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών/Investors service office

 orama steno

 

Από 9 Αυγούστου 2017

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

στη διεύθυνση

 http://www.2890.syzefxis.gov.gr/

 

Ειδήσεις-Νέα

04/08/2017 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-B Κύκλος» Νέο

01/08/2017 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3378) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού N. 4399/2016» 

01/08/2017 Τροποποίηση της υπ' αριθ. υπ' αριθ. 108644/17-10-2016 (B' 3377) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016» όπως ισχύει Νέο

01/08/2017 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του ν.4399/2016 Εγκριτική πράξη υπ' αριθμ. 84306/28-07-2017 Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης Νέο

24/7/2017 - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το πρόγραμμα των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος) Νέο

29/06/2017 ΦΕΚ 94/Α/2017. Τροποποιήσεις ν.4399/2016 (Αξιολόγηση, παρατάσεις 3299/2004 και 3908/2011, διάφορες τροποποιήσεις)

27/06/2017 Ανακοίνωση νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήματος παράτασης ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3299/2004 και έχουν υλοποιήσει το 50% του οικονομικού αντικειμένου 

08/06/2017 Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος) 

27/04/2017 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) 

24/04/2017 Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» 

12/04/2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

06/04/2017 Αυξάνεται ο προϋπολογισμός και ο αριθμός των ωφελούμενων σε 3 προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 

14/3/2017 Ανακοίνωση ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα επενδυτικά σχέδια των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 

17/02/2017 Παράταση έως 28 Φεβρουαρίου για την υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

20/01/2017 Παράταση για τον Αναπτυξιακό Νόμο: παρατείνεται έως τις 30 Ιανουαρίου 2017, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Εππιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ». Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι τεκμηρίωσης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2017.  

20/01/2017 ΥΑ με αριθμ. 4742/16-1-2017 «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004» 

20/01/2017 ΥΑ με Αριθμ. 3634/12-1-2017 «Τροποποίηση  και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016(ΦΕΚ Β’3380) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του αναπτυξιακού N. 4399/2016» 

20/01/2017 ΥΑ με αριθμ. 3625/12-1-2017 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 108647/17-10-2016 (ΦΕΚ Β’3379) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016». 

20/01/2017 Παροχή Οδηγιών για τον τρόπο αντιμετώπισης επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 με πιστοποιημένες δαπάνες, μεταγενέστερες του αιτήματος ελέγχου

 

  anaptiksiakos 3

 Αναπτυξιακός Νόμος

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 (ΦΕΚ) 

Απλοποιημένος Οδηγός Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 (Έκδοση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου)

Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣΚΕ-Επ) για ηλεκτρονική υποβολή Επενδυτικού Σχεδίου

Εγχειρίδιο με ερωτήσεις-απαντήσεις για την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 (9/12/2016)

Εγχειρίδιο με ερωτήσεις-απαντήσεις για την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 

Greek Development Law (English version)

 

Νομοθεσία, Υπουργικές Αποφάσεις και Κανονισμοί σχετικά με τον Αναπτυξιακό νόμο 4399/2016

29/06/2017 ΦΕΚ 94/Α/2017. Τροποποιήσεις ν.4399/2016 (Αξιολόγηση, παρατάσεις 3299/2004 και 3908/2011, διάφορες τροποποιήσεις)Νέο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων του νόμου 4399/2016 

Ν. 4441/2016/Άρθρο 19/Τροποποίηση διατάξεων ν.4399/2016 και 3299/2004 (νέο ύψος παραβόλου σε 0,0005 και άλλες διατάξεις) 

Υ.Α: 108612/16 Καθορισμός ειδών επενδυτικών σχεδίων Α γενούς τομέα που ενισχύονται από τον 4399/2016 

Ν. 4276/14 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων & τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού & άλλες διατάξεις

ΚΥΑ 23908/1991: Καθορισμός προδιαγραφών Συνεδριακών Κέντρων

Χάρτης Περιφ. Ενισχύσεων της Ελλάδας από 1.1.2017-31.12.2020 (Προς έγκριση)

Χάρτης Περιφ. Ενισχύσεων 1.7.2014 - 31.12.2020 (C(2014)2642/7.5.2014). (Καταργήθηκε)

Γεν. Απαλλακτικός Κανον. με αρ.651 της Ε.Ε. της 17ης/6/2014 (L 187/1 26-6-2014)

   

Άνοιξε για υποβολές ο Αναπτυξιακός Νόμος Γενική Επιχειρηματικότητα

Προκηρύξεις καθεστώτων ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

1η Περίοδος Υποβολής. Έναρξη 19/10/2016 έως 30/01/2017 (τεκμηριώσεις 28/02/2017) ή 28/04/2017 (ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης)

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3378) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού N. 4399/2016» Νέο

Τροποποίηση της υπ' αριθ. υπ' αριθ. 108644/17-10-2016 (B' 3377) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016» όπως ισχύει Νέο

ΥΑ με Αριθμ. 3634/ 12 - 1 - 2017 «Τροποποίηση  και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016(ΦΕΚ Β’3380) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του αναπτυξιακού N. 4399/2016» 

Αριθμ. 3625/12-1-2017 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 108647/17-10-2016 (ΦΕΚ Β’3379) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016». 

ΦΕΚ 4117/2016 Τροποποίηση διατάξεων των προκηρύξεων καθεστώτων Γενικής Επιχειρηματικότητας & Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ/Νέες Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 23/01/2017 και φακέλων τεκμηρίωσης μέχρι 30/01/2017 

ΦΕΚ Προκήρυξη Γεν. Επιχειρηματικότητας (Αιτήσεις από 19/10/2016-20/01/2017) 

Υποχρεωτικό Αρχείο xls «Υπολογισμός Ενισχύσεων Γεν. Επιχειρηματικότητας»

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» 

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» - Τομέας Τουρισμού»

ΦΕΚ Προκήρυξη Καθεστώτος Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ(Αιτήσεις από 19/10/2016-20/01/2017) 

Υποχρεωτικό Αρχείο xls "Υπολογισμός Ενισχύσεων Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" 

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» 

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» - Τομέας Τουρισμού 

ΦΕΚ Προκήρυξη Ενισχύσεων Μηχαν. εξοπλισμού (Αιτήσεις από 19/10/2016-28/04/2017)

Υποχρεωτικό Αρχείο xls "Υπολογισμός Ενισχύσεων Μηχαν. Εξοπλισμού" 

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»  

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» - Τομέας Τουρισμού 

ΦΕΚ Προκήρυξη Επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους (Αιτήσεις από 19/10/2016-28/04/2017) 

Υποχρεωτικό Αρχείο xls "Υπολογισμός Ενισχύσεων Μείζονος Μεγέθους" 

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» 

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» - Τομέας Τουρισμού 

Οδηγίες για συμπλήρωση του excel για τον υπολογισμό ενισχύσεων όλων των καθεστώτων 

Ενημερωτικό Σημείωμα για όλα τα καθεστώτα /Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

 

 Σημειωματάριο 2

Βοηθητικά έντυπα/αρχεία για την υποβολή αιτήσεων στον Αναπτυξιακό νόμο 4399/2016

ΚΑΔ 2008 - Ειδική Κατηγορία ΤΠΕ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στα Καθεστώτα ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ

ΚΑΔ 2008 - Ειδική Κατηγορία ΤΠΕ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στα Καθεστώτα "ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ"

Τι σημαίνει ανεξάρτητη επιχείρηση ποια είναι μικρή, μεσαία, μεγάλη.

Ορισμός Συνδεδεμένης, Συνεργαζόμενης & Ανεξάρτητης Επιχείρησης (Έκδοση ΠΝΑ)

Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με την ιδιότητα της ΜΜΕ σε word (Έκδοση ΠΝΑ) 

Υπεύθυνη Δήλωση για το Καθεστώς της Γεν. Επιχειρηματικότητας σε word (Έκδοση ΠΝΑ) 

Υπεύθυνη Δήλωση για το Καθεστώς των Νέων Ανεξ. ΜΜΕ σε word (Έκδοση ΠΝΑ)

Δικαιολογητικά για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (Έκδοση ΠΝΑ) 

Δικαιολογητικά υποβολής στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ (Έκδοση ΠΝΑ) 

Δικαιολογητικά υποβολής στο καθεστώς ενίσχ. Μηχανολογικού εξοπλισμού (Έκδοση ΠΝΑ) 

Δικαιολογητικά υποβολής στο καθεστώς επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους (Έκδοση ΠΝΑ) 

 

dikaiologitika elegxos 2

Βοηθητικά έντυπα για τον έλεγχο Επενδύσεων του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του ν.4399/2016 Εγκριτική πράξη υπ' αριθμ. 84306/28-07-2017 Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης

ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ (αριθμός διοικητικού εγγράφου 84626/28-7-2017)

Δικαιολογητικά Ελέγχου (Α' ελέγχου ή Ολοκλήρωσης & Πιστοποίησης Παραγ. Λειτουργίας)(Έκδοση ΠΝΑ) 

 

Τήρηση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων Αναπτυξιακών Νόμων 3299/2004 & 3908/2011

Έλεγχος Τήρησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων(ΦΕΚ/Β/3653/2014)

Λίστα ελέγχου Δικαιολογητικών για υποβολή στο ΠΣΚΕ-Επ (έκδοση ΠΝΑ)

Αίτηση για περίπτωση απώλειας Κωδικού εισόδου στο ΠΣΚΕ-Επ (αφορά επενδύσεις 3299/2004 με υπαγωγή μετά το 2007)

Οδηγός Δημοσιότητας (υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας)

 

Έλεγχοι/πληρωμές Επενδυτικών Σχεδίων σε Υλοποίηση Ν. 3908/2011, Ν.3299/2004 & 2601/1998

Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τις αποσβέσεις και τις λογιστικές εγγραφές

Παροχή Οδηγιών για τον τρόπο αντιμετώπισης επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 με πιστοποιημένες δαπάνες, μεταγενέστερες του αιτήματος ελέγχου 

ΦΕΚ 4155/Β/2016 περί καθορισμού της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη χορήγηση προκαταβολής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3908/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ηλεκτρονικά αιτήματα πληρωμών (απαιτούμενα δικαιολογητικά)

Δικαιολογητικά Ελέγχων ΦΕΚ/Β/183/2013

Λίστα Ελέγχου Δικαιολογητικών

Check List Δικαιολογητικών Ελέγχου σε excel

Ανακοίνωση για ισχύ παραβόλου μετά τις 22/06/2016 σε αιτήματα ελέγχου

Τροποποίηση-αντικατάσταση της υπ. αριθμ. 38385/5-8-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του ΠΔ 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων 

 

Βοηθήματα για τους ελέγχους των επενδυτικών σχεδίων

Οδηγός Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων (2017) Νέο

Εγχειρίδιο για τον έλεγχο ιδιωτικών επενδύσεων (αφορά ελεγκτές)

N. 4308/14 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

 

Παλαιότεροι Αναπτυξιακοί Νόμοι

ΥΑ με Αριθμ. 4742/16-1-2017 «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004»

Παρατάσεις σε Επενδυτικά Σχέδια των Νόμων 3908/2011 και 3299/2004

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 με τις τελευταίες Τροποποιήσεις του Ν.4146/2013   

Απλοποιημένος Οδηγός Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 όπως ισχύει (Έκδοση ΠΝΑ)

Όλα όσα αφορούν στον επενδυτικό νόμο 3908/2011

Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Αναπτυξιακός Νόμος 2601/1998

 

 

 espa 2014 2020 2

Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

04/08/2017Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-B Κύκλος» Νέο
24/7/2017 - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το πρόγραμμα των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος) Νέο

08/06/2017 Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος) Νέο

19/5/2017 - Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ, 4η έκδοση

19/5/2017 - Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Α Κύκλος (3η έκδοση) Νέο

12/04/2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
03/04/2017 - Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» 

13/2/2017 - Απόφαση του Προσωρινού καταλόγου των Δυνητικών Δικαιούχων & Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 

26/10/2016: Aνακοίνωση αποτελεσμάτων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (2/9/2016) 

Προκήρυξη του Προγράμματος: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (12/02/2016) 

Περίληψη του Προγράμματος: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (12/02/2016) 

Προκήρυξη του Προγράμματος: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»  (12/02/2016) 

Περίληψη του  του Προγράμματος: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»  (12/02/2016) 

Προκήρυξη του Προγράμματος: «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές» (12/02/2016)  

Περίληψη του Προγράμματος: «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές» (12/02/2016)   

Προδημοσίευση προγράμματος: «Ενίσχυση Τουριστικών MME Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» (12/02/2016) 

Περίληψη του προγράμματος: «Ενίσχυση Τουριστικών MME Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» (12/02/2016) 

Προδημοσίευση του Προγράμματος: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»   (14/10/2015) 

Προδημοσίευση του προγράμματος: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»  (14/10/2015) 

Προδημοσίευση του προγράμματος: «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές» (14/10/2015) 

Προδημοσίευση προγράμματος: «Ενίσχυση Τουριστικών MME Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» (14/10/2015) 

 

 515px LEADER Logo.svg

Leader 2014-2020

Ενημερωτική Εκδήλωση "Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το νέο πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 Κυκλάδων" 

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (Community–led Local Development – CLLD) Κυκλάδων 

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (Community–led Local Development – CLLD) Δωδεκάνησα 

 

 

  agrotika 1

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)Νέο

Παράταση Πρόσκλησης γιο υποβολή στο πρόγραμμα ενίσχυσης "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" μέχρι 23/12/2016 

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για το έτος 2016 (Υποβολή αιτήσεων από 31-10-2016 έως 30-11-2016) 

 

 espa 2007 2013

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις Προγραμμάτων ΕΣΠΑ για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2007-2014)

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) Παράταση μέχρι 31/01/2017

Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)Παράταση μέχρι 31/01/2017

Ενίσχυση ΜΜΕ στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών

http://www.pnai.gov.gr/ckfinder/userfiles/images/banner%CE%9C%CE%9C%CE%95.gif

 


 

 

Τελευταία Ενημέρωση: 07/08/2017

Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων

Π. Βαρδάκα & Σ. Καράγιωργα

Ερμούπολη, 841 00 Σύρος

Τηλ: 22810 98810 & 22810 98818

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ν.Α.

Αναρτήσεις έτους 2018

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 118/2018 (πρακτικό 7) Συνεδρίαση Π.Σ. 24/09/2018.(ΑΔΑ: ΩΧΧΜ7ΛΞ-Μ9Ι).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 76/2018 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 21/07/2018.(ΑΔΑ: Ω1Μ77ΛΞ-5ΒΓ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 75/2018 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 21/07/2018.(ΑΔΑ: ΩΑ0Ε7ΛΞ-ΘΤΘ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 59/2018 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 14/05/2018.(ΑΔΑ: 6Ψ3Ω7ΛΞ-ΥΟΖ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 57/2018 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 14/05/2018.(ΑΔΑ: 6Υ4Ε7ΛΞ-ΜΗ2).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 27/2018 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 02/04/2018.(ΑΔΑ: ΨΕΤ57ΛΞ-ΤΛΑ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 26/2018 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 02/04/2018.(ΑΔΑ: ΨΨΟΕ7ΛΞ-8ΝΕ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 12/2018 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 07/02/2018.(ΑΔΑ: 73ΕΞ7ΛΞ-60Ξ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 10/2018 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 07/02/2018.(ΑΔΑ: 7ΜΘΕ7ΛΞ-2ΦΧ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Αναρτήσεις έτους 2017

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 145/2017 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/12/2017.(ΑΔΑ: ΩΞΣΚ7ΛΞ-Σ21).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 7 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 110/2017 (πρακτικό 11) Συνεδρίαση Π.Σ. 04/11/2017.(ΑΔΑ: Ψ7957ΛΞ-ΥΔΗ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 109/2017 (πρακτικό 11) Συνεδρίαση Π.Σ. 04/11/2017.(ΑΔΑ: ΩΕΗΩ7ΛΞ-Ψ3Ξ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 105/2017 (πρακτικό 10) Συνεδρίαση Π.Σ. 04/11/2017.(ΑΔΑ: 7ΔΦΜ7ΛΞ-ΡΤΖ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 99/2017 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 29/09/2017.(ΑΔΑ: 7ΓΑΧ7ΛΞ-Γ93).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 98/2017 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 29/09/2017.(ΑΔΑ: 69ΣΚ7ΛΞ-ΔΤΖ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 72/2017 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 24/07/2017.(ΑΔΑ: 7Ι5Τ7ΛΞ-3ΑΥ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 71/2017 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 24/07/2017.(ΑΔΑ: ΩΞΒΖ7ΛΞ-753).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 66/2017 (πρακτικό 7) Συνεδρίαση Π.Σ. 21/07/2017.(ΑΔΑ: 7ΞΡΓ7ΛΞ-ΔΥΡ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 39/2017 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 15/05/2017.(ΑΔΑ: ΨΚΙ17ΛΞ-13Ν).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 25/2017 (πρακτικό 4) Συνεδρίαση Π.Σ. 04/03/2017.(ΑΔΑ: 6ΦΜΝ7ΛΞ-Κ1Κ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 9/2017 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 06/02/2017.(ΑΔΑ: ΩΔΜΤ7ΛΞ-Ε4Σ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Αναρτήσεις έτους 2016

Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2017 – Ενσωμάτωση Παρατηρήσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών». Αριθμός Απόφασης 302/2016 (πρακτικό 14) Συνεδρίαση Π.Σ. 20/12/2016.(ΑΔΑ: ΩΑΘΧ7ΛΞ-ΙΦΝ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 236/2016 (πρακτικό 11) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/11/2016.(ΑΔΑ: ΩΤΔΗ7ΛΞ-2ΛΚ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 8 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 8 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 223/2016 (πρακτικό 10) Συνεδρίαση Π.Σ. 14/10/2016.(ΑΔΑ: ΩΟΩΥ7ΛΞ-Α4Ν).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 7 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 7 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 211/2016 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 14/10/2016.(ΑΔΑ: 60ΩΠ7ΛΞ-ΛΔ8). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 170/2016 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 26/08/2016.(ΑΔΑ: ΩΔΕΥ7ΛΞ-Ψ2Ζ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 145/2016 (πρακτικό 7) Συνεδρίαση Π.Σ. 05/07/2016.(ΑΔΑ: 7ΦΜΠ7ΛΞ-ΑΨ6).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 132/2016 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 03/06/2016.(ΑΔΑ: ΨΩ3Σ7ΛΞ-Ν6Ε).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου) 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 113/2016 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/04/2016.(ΑΔΑ: ΩΦ9Κ7ΛΞ-Ζ48).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 70/2016 (πρακτικό 4) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/03/2016.(ΑΔΑ: 7ΝΘ77ΛΞ-Σ4Ε).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 40/2016 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 10/02/2016.(ΑΔΑ: ΩΥΔ47ΛΞ-ΤΒΨ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 21/2016 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/01/2016.(ΑΔΑ: ΨΕΚ57ΛΞ-ΥΕ3). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων)

Αναρτήσεις έτους 2015

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 186/2015 (πρακτικό 13) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/11/2015.(ΑΔΑ: ΩΟΖΥ7ΛΞ-ΣΣΔ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 8 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 7 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 168/2015 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/11/2015.(ΑΔΑ: Ω8ΜΟ7ΛΞ-Ι4Ε). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 149/2015 (πρακτικό 10) Συνεδρίαση Π.Σ. 27/10/2015.(ΑΔΑ: 6ΖΦΥ7ΛΞ-ΒΘ3). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 7 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 130/2015 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 10/09/2015.(ΑΔΑ: 6ΥΜ77ΛΞ-ΝΓΔ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 103/2015 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/07/2015.(ΑΔΑ: 6ΥΜ77ΛΞ-ΝΓΔ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 89/2015 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 23/05/2015.(ΑΔΑ: 7Γ1Η7ΛΞ-ΗΕΑ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 67/2015 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/04/2015.(ΑΔΑ:Β5ΓΠ7ΛΞ-ΤΩΗ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 44/2015 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 31/03/2015.(ΑΔΑ: Ω6Ν17ΛΞ-3ΡΘ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 26/2015 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 02/03/2015.(ΑΔΑ:Ψ7ΘΣ7ΛΞ-0ΧΑ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 13/2015 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 31/01/2015.(ΑΔΑ:7ΑΟΕ7ΛΞ-2Δ7).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Αναρτήσεις έτους 2014

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 199/2013 (πρακτικό 15) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/12/2013.(ΑΔΑ: ΒΙΡΔ7ΛΞ-5ΓΤ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Εγγραφή νέων έργων στη ΣΑΕΠ 067. Αριθμός Απόφασης 200/2013 (πρακτικό 15) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/12/2013.(ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΞ-ΣΦ1).

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 201/2013 (πρακτικό 15) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/12/2013.(ΑΔΑ: ΒΙΡ27ΛΞ-ΤΗΩ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 8/2014 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/01/2014.(ΑΔΑ: ΒΙΡΧ7ΛΞ-Υ87).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 31/2014 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 24/02/2014.(ΑΔΑ: ΒΙΚΥΡ7ΛΞ-Κ9Ξ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 58/2014 (πρακτικό 4) Συνεδρίαση Π.Σ. 29/03/2014.(ΑΔΑ: ΒΙΗ37ΛΞ-ΩΕΔ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 79/2014 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/04/2014.(ΑΔΑ: ΒΙΦΘ7ΛΞ-0ΔΘ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 85/2014 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/06/2014.(ΑΔΑ: 7Ι5Λ7ΛΞ-ΥΣΠ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 131/2014 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 10/10/2014.(ΑΔΑ: 7ΩΞΠ7ΛΞ-671).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 7 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 182/2014 (πρακτικό 13) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/11/2014.(ΑΔΑ: Ω50Η7ΛΞ-228).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 193/2014 (πρακτικό 14) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/11/2014.(ΑΔΑ: 751Λ7ΛΞ-Ζ38).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 8 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 7 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 229/2014 (πρακτικό 15) Συνεδρίαση Π.Σ. 08/12/2014.(ΑΔΑ: 64ΔΠ7ΛΞ-729).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 9 ΠΕ Κυκλάδων)

Αναρτήσεις έτους 2013

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 5/2013 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/01/2013.(ΑΔΑ:ΒΕΥΙ7ΛΞ-Α13).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 30/2013 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 26/03/2013.(ΑΔΑ:ΒΕΑ17ΛΞ-ΧΘΗ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 80/2013 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 13/06/2013.(ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΞ-ΞΥ3).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 98/2013 (πρακτικό 10) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/07/2013.(ΑΔΑ: ΒΛΩ77ΛΞ-Ξ7Ξ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 131/2013 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 31/08/2013.(ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΞ-Τ7Π).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 152/2013 (πρακτικό 13) Συνεδρίαση Π.Σ. 30/09/2013.(ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΞ-2Λ9).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 176/2013 (πρακτικό 14) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/10/2013.(ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΛ7ΛΞ-ΤΕ4).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Αρχεία Επιχειρησιακού Προγράμματος

Αρχεία Επιχειρησιακού Προγράμματος Νέας Αυτοδιοικητικής Περιόδου:

Αρχεία Επιχειρησιακού Προγράμματος :

1) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2012)2013 - (2014)2015

2) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

3) ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013 (ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ)

4) ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2012) 2013 - (2014) 2015

5) ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ (2012)2013 – (2014)2015

6) ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΝΑ

 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων Π.Ν.Α.

Αρχεία Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Ν.Αι.

Αναρτήσεις έτους 2018

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1305 - 10/10/2018)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1258 - 28/09/2018)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 367/8 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1236 - 27/09/2018)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1218 - 24/09/2018)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1102 - 10/09/2018)

Τροποποίηση/Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 1025 - 22/08/2018)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 892 - 26/07/2018)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 874 - 24/07/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 746 - 06/07/2018)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 (Τροπ 0) (27/06/2018, 04/07/2018 & 31/07/2018)

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 0

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 575 - 22/06/2018)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 545 - 20/06/2018)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 544 - 20/06/2018)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2018 (Τροπ 0) (30/05/2018, 04/06/2018, 05/06/2018, 20/06/2018 & 27/07/2018)

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/1 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 267/1 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/2 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/2 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167/6 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 667/6 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/8 ΤΡΟΠ 0

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 365 - 21/05/2018)

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 361 - 21/05/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑMΠ 067 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 283 - 24/04/2018)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 211 - 04/04/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 191 - 29/03/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 151 - 21/03/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 104 - 23/02/2018)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 18 - 29/01/2018)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2018 (Αρ. Απόφασης 17 - 29/01/2018)

Αναρτήσεις έτους 2017

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2188 - 22/12/2017)

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 267/1 ΤΡΟΠ 0 (22/12/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2175 - 22/12/2017)

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2133 - 21/12/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2065 - 19/12/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2062 - 19/12/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2061 - 19/12/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2060 - 19/12/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 167/6 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 2035 - 18/12/2017)

3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (15/12/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1973 - 14/12/2017)

3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (14/12/2017)

Τροποποίηση/Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1864 - 04/12/2017)

Τροποποίηση/Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1823 - 29/11/2017)

2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (28/11/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1772 - 23/11/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1702 - 13/11/2017)

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 667/6 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1659 - 07/11/2017)

2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (03/11/2017)

Τροποποίηση/Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1615 - 27/10/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1419 - 18/09/2017)

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1411 - 14/09/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1367 - 05/09/2017)

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1337 - 31/08/2017)

1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (29/08/2017)

Τροποποίηση/Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1318 - 24/08/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1215 - 27/07/2017)

Τροποποίηση Πράξεων & Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1154 - 18/07/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1106 - 06/07/2017)

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1069 - 23/06/2017)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2017 (Τροπ 0) (22/06/2017, 27/06/2017 & 14/07/2017)

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 0

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1047 - 22/06/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 1022 - 12/06/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 998 - 08/06/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 985 - 30/05/2017)

1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2017 (25/05/2017)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2017 (Τροπ 0) (18/05/2017, 22/05/2017 & 24/05/2017)

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/1 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/8 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/8 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 028/8 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/2 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/2 ΤΡΟΠ 0

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 267/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 939 - 22/05/2017)

Έγκριση πίστωσης έτους 2017 πράξης ενταγμένης στην ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 931 - 15/05/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 854 - 27/04/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 816 - 25/04/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 803 - 18/04/2017)

Ένταξη Πράξης στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 795 - 12/04/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 783 - 11/04/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 706 - 11/04/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 716 - 05/04/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 662 - 29/03/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΝΑ 028/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 622 - 23/03/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 601 - 22/03/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 589 - 22/03/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 519 - 15/03/2017)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 435 - 03/03/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 310 - 20/02/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΝΑ 028/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 308 - 17/02/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 307 - 17/02/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 304 - 17/02/2017)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 127 - 07/02/2017)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2017 (Αρ. Απόφασης 25 - 16/01/2017)

Αναρτήσεις έτους 2016

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2627 - 30/12/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2603 - 29/12/2016)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 767 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2484 - 27/12/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2483 - 27/12/2016)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2481 - 27/12/2016)

6η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (23/12/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 367/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2455 - 23/12/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2411 - 23/12/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2348 - 21/12/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2325 - 21/12/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2294 - 20/12/2016)

Τροποποίηση Π/Υ & Πίστωσης Έργου της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2220 - 20/12/2016)

7η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (19/12/2016)

5η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (14/12/2016)

6η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (12/12/2016)

Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 767 (Αρ. Απόφασης 2009 - 09/12/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 2092 - 08/12/2016)

4η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (01/12/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1958 - 01/12/2016)

Τροποποίηση Π/Υ & Πίστωσης Έργου της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1938 - 01/12/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1677 - 28/11/2016)

5η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (28/11/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1804 - 22/11/2016)

3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (01/11/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1588 - 25/10/2016)

4η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (24/10/2016)

2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (14/10/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1560 - 13/10/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1559 - 13/10/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1495 - 06/10/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1485 - 06/10/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1335 - 20/09/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1325 - 20/09/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1306 - 20/09/2016)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1304 - 20/09/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1278 - 15/09/2016)

1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (15/09/2016)

3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (14/09/2016)

Ένταξη Πράξεων στην ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1277 - 14/09/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1157 - 31/08/2016)

Τροποποίηση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1155 - 31/08/2016)

Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1084 - 31/08/2016)

Τροποποίηση / Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1080 - 31/08/2016)

2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (11/08/2016) 

Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1024 - 02/08/2016)

Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067 (Αρ. Απόφασης 1009 - 01/08/2016)

Τροποποίηση / Ένταξη Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 1004 - 01/08/2016)

1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2016 (21/07/2016)

Ολοκλήρωση Πράξης της ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 886 - 19/07/2016)

Τροποποίηση / Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 881 - 19/07/2016)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 845 - 14/07/2016)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2016 (Τροπ 0) (07/07/2016 & 11/07/2016)

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 0

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 783 - 07/07/2016)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 770 - 05/07/2016)

Τροποποίηση Πράξης της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 740 - 23/06/2016)

Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 717 - 23/06/2016)

Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 696 - 21/06/2016) 

Τροποποίηση / Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 677 - 21/06/2016)

Ένταξη έργων στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 633 - 10/06/2016)

Τροποποίηση Π/Υ & Πίστωσης Έργου της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 626 - 10/06/2016)

Τροποποίηση Πιστώσεων Έργων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 625 - 10/06/2016)

Τροποποίηση Π/Υ & Πιστώσεων Έργων της ΣΑΕΠ 067/1 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 624 - 10/06/2016)

Ολοκληρωση πράξης της ΣΑΝΑ 028/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 548 - 02/06/2016)

Ολοκληρωση πράξης της ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 547 - 02/06/2016)

Ένταξη 2 νέων έργων στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 532 - 24/05/2016) 

Τροποποίηση / Ολοκλήρωση Πράξεων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 484 - 18/05/2016)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2016 (Τροπ 0) (26/04/2016)

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/1 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/8 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/8 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 009/8 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 028/8 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/2 ΤΡΟΠ 0

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/2 ΤΡΟΠ 0

Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 348 - 12/04/2016)

Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 299 - 04/04/2016)

Ένταξη 3 νέων έργων στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 288 - 04/04/2016)

Τροποποίηση Π/Υ & Εγγραφή πίστωσης Έργου της ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 259 - 23/03/2016)

Τροποποίηση Π/Υ & Εγγραφή πίστωσης Έργου της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 252 - 23/03/2016)

Τροποποίηση Π/Υ & Εγγραφή πίστωσης Έργων της ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 250 - 23/03/2016)

Έγκριση πίστωσης έτους 2016, έργων ενταγμένων στη ΣΑΕΠ 767 του ΠΔΕ της ΠΝΑ (Αρ. Απόφασης 214 - 16/03/2016)

Έγκριση πίστωσης έτους 2016, μελέτης ενταγμένης στη ΣΑΜΠ 067 του ΠΔΕ της ΠΝΑ (Αρ. Απόφασης 213 - 16/03/2016)

Τροποποίηση Π/Υ & Εγγραφή πίστωσης Έργου της ΣΑΕΠ 067/2 ΠΔΕ έτους 2016 (Αρ. Απόφασης 174 - 08/03/2016)

Ένταξη έργου στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 67 - 02/03/2016)

Έγκριση πίστωσης έτους 2016, έργων ενταγμένων στη ΣΑΕΠ 067/1 του ΠΔΕ της ΠΝΑ (Αρ. Απόφασης 125 - 24/02/2016)

Έγκριση πίστωσης έτους 2016, μελέτης ενταγμένης στη ΣΑΜΠ 067 του ΠΔΕ της ΠΝΑ (Αρ. Απόφασης 99 - 19/02/2016)

Ένταξη 6 νέων έργων στο ΠΔΕ έτους 2016, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 20 - 28/01/2016)

Αναρτήσεις έτους 2015

Τροποποίηση Πιστώσεων Έργων ΣΑΕΠ 567 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 1536 - 30/12/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργου ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 1405 - 30/12/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργου ΣΑΝΑ 009/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 1472 - 24/12/2015)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Συγχρηματοδοτούμενου Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ έτους 2015 (Τροπ 0 & 1) (23/12/2015)

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/1 ΤΡΟΠ 0 

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067/8 ΤΡΟΠ 1

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 367/8 ΤΡΟΠ 1

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 009/8 ΤΡΟΠ 1

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΝΑ 028/8 ΤΡΟΠ 1

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2015 (Τροπ 3) (17/12/2015)

Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 3

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 3

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 3

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 3

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 3

4η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ ΕΣΠΑ ΠΔΕ έτους 2015 (15/12/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 1012 - 10/12/2015)

6η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (02/12/2015)

3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ ΕΣΠΑ ΠΔΕ έτους 2015 (30/11/2015)

5η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (20/11/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 878 - 16/11/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 832 - 16/11/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργου ΣΑΝΑ 028/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 985 - 16/11/2015) 

Ένταξη νέου έργου στο ΠΔΕ έτους 2015, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 904 - 04/11/2015)

2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ ΕΣΠΑ ΠΔΕ έτους 2015 (30/10/2015)

4η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (27/10/2015)

Ένταξη 2 νέων έργων στο ΠΔΕ έτους 2015, στη ΣΑΕΠ 067/1 (Αρ. Απόφασης 815 - 23/10/2015)

Ένταξη στο ΠΔΕ έτους 2015, στη ΣΑΕΠ 067, του έργου με τίτλο "Αγκυροβόλιο Τουριστικών Σκαφών στη Νάουσα Πάρου (τε 2002ΝΑ02830017)" (Αρ. Απόφασης 638 - 23/10/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 657 - 15/10/2015)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2015 (Τροπ 2) (15/10/2015)

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 067 ΤΡΟΠ 2

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 167 ΤΡΟΠ 2

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 567 ΤΡΟΠ 2

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 767 ΤΡΟΠ 2

- Έγκριση Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜΠ 067 ΤΡΟΠ 2

Τροποποίηση Πίστωσης Έργου ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 691 - 07/10/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργου ΣΑΝΑ 028/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 600 - 14/09/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 598 - 08/09/2015)

3η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (31/08/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 562 - 27/08/2015)

Ένταξη στο ΠΔΕ έτους 2015, στη ΣΑΕΠ 067, του έργου με τίτλο "Κατασκευή Λιμενικού έργου στην περιοχή Πολλωνίων ν. Μήλου (τε 2011ΕΠ06780010)" (Αρ. Απόφασης 486 - 13/08/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 495 - 04/08/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 487 - 04/08/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 461 - 30/07/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 424 - 24/07/2015)

2η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (16/07/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 307 - 14/07/2015)

1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ ΕΣΠΑ ΠΔΕ έτους 2015 (13/07/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 291 - 08/06/2015)

1η Ανακατανομή Πιστώσεων των ΣΑΕΠ Εθνικού Σκέλους ΠΔΕ έτους 2015 (04/06/2015)

Τροποποίηση Π/Υ Έργων ΣΑΕΠ 067/8 ΠΔΕ έτους 2015 (Αρ. Απόφασης 280 - 22/05/2015)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Εθνικού Σκέλους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2015 (Τροπ 1)

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) έτους 2015 (Τροπ 0)

Αναρτήσεις έτους 2014

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2014

Αναρτήσεις έτους 2013

Έγκριση Συλλογικών Αποφάσεων (ΣΑΕΠ) Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ΠΔΕ) έτους 2013

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Κράτα το

Υποκατηγορίες