Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών/Investors service office

 orama steno

 

Από 9 Αυγούστου 2017

 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΜΕ ΝΕΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

στη διεύθυνση

 http://www.2890.syzefxis.gov.gr/

 

Ειδήσεις-Νέα

04/08/2017 Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-B Κύκλος» Νέο

01/08/2017 Τροποποίηση της υπ' αριθ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3378) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού N. 4399/2016» 

01/08/2017 Τροποποίηση της υπ' αριθ. υπ' αριθ. 108644/17-10-2016 (B' 3377) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016» όπως ισχύει Νέο

01/08/2017 ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του ν.4399/2016 Εγκριτική πράξη υπ' αριθμ. 84306/28-07-2017 Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης Νέο

24/7/2017 - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το πρόγραμμα των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος) Νέο

29/06/2017 ΦΕΚ 94/Α/2017. Τροποποιήσεις ν.4399/2016 (Αξιολόγηση, παρατάσεις 3299/2004 και 3908/2011, διάφορες τροποποιήσεις)

27/06/2017 Ανακοίνωση νέας καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήματος παράτασης ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στο νόμο 3299/2004 και έχουν υλοποιήσει το 50% του οικονομικού αντικειμένου 

08/06/2017 Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος) 

27/04/2017 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν) 

24/04/2017 Παράταση υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα καθεστώτα «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» και «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» 

12/04/2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

06/04/2017 Αυξάνεται ο προϋπολογισμός και ο αριθμός των ωφελούμενων σε 3 προγράμματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας 

14/3/2017 Ανακοίνωση ευνοϊκών ρυθμίσεων για τα επενδυτικά σχέδια των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 

17/02/2017 Παράταση έως 28 Φεβρουαρίου για την υποβολή φακέλου τεκμηρίωσης στα καθεστώτα «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

20/01/2017 Παράταση για τον Αναπτυξιακό Νόμο: παρατείνεται έως τις 30 Ιανουαρίου 2017, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επενδυτικών σχεδίων στα δύο καθεστώτα του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική Εππιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ». Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι τεκμηρίωσης μπορούν να υποβάλλονται μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2017.  

20/01/2017 ΥΑ με αριθμ. 4742/16-1-2017 «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004» 

20/01/2017 ΥΑ με Αριθμ. 3634/12-1-2017 «Τροποποίηση  και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016(ΦΕΚ Β’3380) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του αναπτυξιακού N. 4399/2016» 

20/01/2017 ΥΑ με αριθμ. 3625/12-1-2017 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 108647/17-10-2016 (ΦΕΚ Β’3379) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016». 

20/01/2017 Παροχή Οδηγιών για τον τρόπο αντιμετώπισης επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 με πιστοποιημένες δαπάνες, μεταγενέστερες του αιτήματος ελέγχου

 

  anaptiksiakos 3

 Αναπτυξιακός Νόμος

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 (ΦΕΚ) 

Απλοποιημένος Οδηγός Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 (Έκδοση Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου)

Εγγραφή στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣΚΕ-Επ) για ηλεκτρονική υποβολή Επενδυτικού Σχεδίου

Εγχειρίδιο με ερωτήσεις-απαντήσεις για την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 (9/12/2016)

Εγχειρίδιο με ερωτήσεις-απαντήσεις για την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016 

Greek Development Law (English version)

 

Νομοθεσία, Υπουργικές Αποφάσεις και Κανονισμοί σχετικά με τον Αναπτυξιακό νόμο 4399/2016

29/06/2017 ΦΕΚ 94/Α/2017. Τροποποιήσεις ν.4399/2016 (Αξιολόγηση, παρατάσεις 3299/2004 και 3908/2011, διάφορες τροποποιήσεις)Νέο

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή διατάξεων του νόμου 4399/2016 

Ν. 4441/2016/Άρθρο 19/Τροποποίηση διατάξεων ν.4399/2016 και 3299/2004 (νέο ύψος παραβόλου σε 0,0005 και άλλες διατάξεις) 

Υ.Α: 108612/16 Καθορισμός ειδών επενδυτικών σχεδίων Α γενούς τομέα που ενισχύονται από τον 4399/2016 

Ν. 4276/14 Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων & τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού & άλλες διατάξεις

ΚΥΑ 23908/1991: Καθορισμός προδιαγραφών Συνεδριακών Κέντρων

Χάρτης Περιφ. Ενισχύσεων της Ελλάδας από 1.1.2017-31.12.2020 (Προς έγκριση)

Χάρτης Περιφ. Ενισχύσεων 1.7.2014 - 31.12.2020 (C(2014)2642/7.5.2014). (Καταργήθηκε)

Γεν. Απαλλακτικός Κανον. με αρ.651 της Ε.Ε. της 17ης/6/2014 (L 187/1 26-6-2014)

   

Άνοιξε για υποβολές ο Αναπτυξιακός Νόμος Γενική Επιχειρηματικότητα

Προκηρύξεις καθεστώτων ενίσχυσης Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016

1η Περίοδος Υποβολής. Έναρξη 19/10/2016 έως 30/01/2017 (τεκμηριώσεις 28/02/2017) ή 28/04/2017 (ανάλογα με το καθεστώς ενίσχυσης)

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 108645/17-10-2016 (ΦΕΚ Β' 3378) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Γενική Επιχειρηματικότητα" του αναπτυξιακού N. 4399/2016» Νέο

Τροποποίηση της υπ' αριθ. υπ' αριθ. 108644/17-10-2016 (B' 3377) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων "Νέες ανεξάρτητες ΜΜΕ" του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016» όπως ισχύει Νέο

ΥΑ με Αριθμ. 3634/ 12 - 1 - 2017 «Τροποποίηση  και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 108646/17-10-2016(ΦΕΚ Β’3380) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του αναπτυξιακού N. 4399/2016» 

Αριθμ. 3625/12-1-2017 «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 108647/17-10-2016 (ΦΕΚ Β’3379) Υπουργικής Απόφασης «Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Επενδύσεις μείζονος μεγέθους” του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016». 

ΦΕΚ 4117/2016 Τροποποίηση διατάξεων των προκηρύξεων καθεστώτων Γενικής Επιχειρηματικότητας & Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ/Νέες Καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων 23/01/2017 και φακέλων τεκμηρίωσης μέχρι 30/01/2017 

ΦΕΚ Προκήρυξη Γεν. Επιχειρηματικότητας (Αιτήσεις από 19/10/2016-20/01/2017) 

Υποχρεωτικό Αρχείο xls «Υπολογισμός Ενισχύσεων Γεν. Επιχειρηματικότητας»

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» 

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» - Τομέας Τουρισμού»

ΦΕΚ Προκήρυξη Καθεστώτος Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ(Αιτήσεις από 19/10/2016-20/01/2017) 

Υποχρεωτικό Αρχείο xls "Υπολογισμός Ενισχύσεων Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ" 

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» 

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» - Τομέας Τουρισμού 

ΦΕΚ Προκήρυξη Ενισχύσεων Μηχαν. εξοπλισμού (Αιτήσεις από 19/10/2016-28/04/2017)

Υποχρεωτικό Αρχείο xls "Υπολογισμός Ενισχύσεων Μηχαν. Εξοπλισμού" 

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού»  

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» - Τομέας Τουρισμού 

ΦΕΚ Προκήρυξη Επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους (Αιτήσεις από 19/10/2016-28/04/2017) 

Υποχρεωτικό Αρχείο xls "Υπολογισμός Ενισχύσεων Μείζονος Μεγέθους" 

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» 

Πίνακες Προβλέψεων Βιωσιμότητας και Απολογιστικών Στοιχείων Φορέα του καθεστώτος «Επενδύσεις Μείζονος Μεγέθους» - Τομέας Τουρισμού 

Οδηγίες για συμπλήρωση του excel για τον υπολογισμό ενισχύσεων όλων των καθεστώτων 

Ενημερωτικό Σημείωμα για όλα τα καθεστώτα /Ημερομηνίες Υποβολής Αιτήσεων

 

 Σημειωματάριο 2

Βοηθητικά έντυπα/αρχεία για την υποβολή αιτήσεων στον Αναπτυξιακό νόμο 4399/2016

ΚΑΔ 2008 - Ειδική Κατηγορία ΤΠΕ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στα Καθεστώτα ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΝΕΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΜΜΕ

ΚΑΔ 2008 - Ειδική Κατηγορία ΤΠΕ & ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ στα Καθεστώτα "ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΜΕΓΕΘΟΥΣ"

Τι σημαίνει ανεξάρτητη επιχείρηση ποια είναι μικρή, μεσαία, μεγάλη.

Ορισμός Συνδεδεμένης, Συνεργαζόμενης & Ανεξάρτητης Επιχείρησης (Έκδοση ΠΝΑ)

Υπόδειγμα Δήλωσης σχετικά με την ιδιότητα της ΜΜΕ σε word (Έκδοση ΠΝΑ) 

Υπεύθυνη Δήλωση για το Καθεστώς της Γεν. Επιχειρηματικότητας σε word (Έκδοση ΠΝΑ) 

Υπεύθυνη Δήλωση για το Καθεστώς των Νέων Ανεξ. ΜΜΕ σε word (Έκδοση ΠΝΑ)

Δικαιολογητικά για το καθεστώς της Γενικής Επιχειρηματικότητας (Έκδοση ΠΝΑ) 

Δικαιολογητικά υποβολής στο καθεστώς των Νέων Ανεξάρτητων ΜΜΕ (Έκδοση ΠΝΑ) 

Δικαιολογητικά υποβολής στο καθεστώς ενίσχ. Μηχανολογικού εξοπλισμού (Έκδοση ΠΝΑ) 

Δικαιολογητικά υποβολής στο καθεστώς επενδύσεων Μείζονος Μεγέθους (Έκδοση ΠΝΑ) 

 

dikaiologitika elegxos 2

Βοηθητικά έντυπα για τον έλεγχο Επενδύσεων του Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016

ΟΔΗΓΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ για την υπαγωγή Επενδυτικών Σχεδίων στα καθεστώτα ενισχύσεων «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρτητες ΜΜΕ» του ν.4399/2016 Εγκριτική πράξη υπ' αριθμ. 84306/28-07-2017 Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης

ΟΔΗΓΟΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ (αριθμός διοικητικού εγγράφου 84626/28-7-2017)

Δικαιολογητικά Ελέγχου (Α' ελέγχου ή Ολοκλήρωσης & Πιστοποίησης Παραγ. Λειτουργίας)(Έκδοση ΠΝΑ) 

 

Τήρηση Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων Αναπτυξιακών Νόμων 3299/2004 & 3908/2011

Έλεγχος Τήρησης Μακροχρόνιων Υποχρεώσεων(ΦΕΚ/Β/3653/2014)

Λίστα ελέγχου Δικαιολογητικών για υποβολή στο ΠΣΚΕ-Επ (έκδοση ΠΝΑ)

Αίτηση για περίπτωση απώλειας Κωδικού εισόδου στο ΠΣΚΕ-Επ (αφορά επενδύσεις 3299/2004 με υπαγωγή μετά το 2007)

Οδηγός Δημοσιότητας (υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας)

 

Έλεγχοι/πληρωμές Επενδυτικών Σχεδίων σε Υλοποίηση Ν. 3908/2011, Ν.3299/2004 & 2601/1998

Απάντηση σε ερώτημα σχετικά με τις αποσβέσεις και τις λογιστικές εγγραφές

Παροχή Οδηγιών για τον τρόπο αντιμετώπισης επενδυτικών σχεδίων των νόμων 3299/2004 και 3908/2011 με πιστοποιημένες δαπάνες, μεταγενέστερες του αιτήματος ελέγχου 

ΦΕΚ 4155/Β/2016 περί καθορισμού της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη χορήγηση προκαταβολής για τα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3908/2011

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Ηλεκτρονικά αιτήματα πληρωμών (απαιτούμενα δικαιολογητικά)

Δικαιολογητικά Ελέγχων ΦΕΚ/Β/183/2013

Λίστα Ελέγχου Δικαιολογητικών

Check List Δικαιολογητικών Ελέγχου σε excel

Ανακοίνωση για ισχύ παραβόλου μετά τις 22/06/2016 σε αιτήματα ελέγχου

Τροποποίηση-αντικατάσταση της υπ. αριθμ. 38385/5-8-2016 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Π.Δ. 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του ΠΔ 33/2011 για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων 

 

Βοηθήματα για τους ελέγχους των επενδυτικών σχεδίων

Οδηγός Ελέγχου Ιδιωτικών Επενδύσεων (2017) Νέο

Εγχειρίδιο για τον έλεγχο ιδιωτικών επενδύσεων (αφορά ελεγκτές)

N. 4308/14 Eλληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251) περί των «Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις

 

Παλαιότεροι Αναπτυξιακοί Νόμοι

ΥΑ με Αριθμ. 4742/16-1-2017 «Καθορισμός της διαδικασίας, των δικαιολογητικών και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για τη χορήγηση πρόσθετης παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης για δεκαπέντε (15) επιπλέον μήνες, στα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004»

Παρατάσεις σε Επενδυτικά Σχέδια των Νόμων 3908/2011 και 3299/2004

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 3908/2011 με τις τελευταίες Τροποποιήσεις του Ν.4146/2013   

Απλοποιημένος Οδηγός Αναπτυξιακού Νόμου 3908/2011 όπως ισχύει (Έκδοση ΠΝΑ)

Όλα όσα αφορούν στον επενδυτικό νόμο 3908/2011

Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004

Αναπτυξιακός Νόμος 2601/1998

 

 

 espa 2014 2020 2

Νέο ΕΣΠΑ 2014-2020

04/08/2017Πρώτη (1η) τροποποίηση της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης-B Κύκλος» Νέο
24/7/2017 - Συχνές Ερωτήσεις & Απαντήσεις για το πρόγραμμα των Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Β Κύκλος) Νέο

08/06/2017 Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β Κύκλος) Νέο

19/5/2017 - Εγχειρίδιο ΠΣΚΕ Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ, 4η έκδοση

19/5/2017 - Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» Α Κύκλος (3η έκδοση) Νέο

12/04/2017 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»
03/04/2017 - Πίνακες Βαθμολογικής Κατάταξης για τη Δράση: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» 

13/2/2017 - Απόφαση του Προσωρινού καταλόγου των Δυνητικών Δικαιούχων & Καταλόγου με τη βαθμολογική κατάταξη όλων των επιχειρηματικών σχεδίων στη Δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 

26/10/2016: Aνακοίνωση αποτελεσμάτων της Δράσης «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»

Προδημοσίευση Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (2/9/2016) 

Προκήρυξη του Προγράμματος: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (12/02/2016) 

Περίληψη του Προγράμματος: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» (12/02/2016) 

Προκήρυξη του Προγράμματος: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»  (12/02/2016) 

Περίληψη του  του Προγράμματος: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»  (12/02/2016) 

Προκήρυξη του Προγράμματος: «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές» (12/02/2016)  

Περίληψη του Προγράμματος: «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές» (12/02/2016)   

Προδημοσίευση προγράμματος: «Ενίσχυση Τουριστικών MME Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» (12/02/2016) 

Περίληψη του προγράμματος: «Ενίσχυση Τουριστικών MME Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» (12/02/2016) 

Προδημοσίευση του Προγράμματος: «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης»   (14/10/2015) 

Προδημοσίευση του προγράμματος: «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»  (14/10/2015) 

Προδημοσίευση του προγράμματος: «Αναβάθμιση Πολύ Μικρών & Μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των Ικανοτήτων τους στις Νέες Αγορές» (14/10/2015) 

Προδημοσίευση προγράμματος: «Ενίσχυση Τουριστικών MME Επιχειρήσεων για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών» (14/10/2015) 

 

 515px LEADER Logo.svg

Leader 2014-2020

Ενημερωτική Εκδήλωση "Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί το νέο πρόγραμμα CLLD/LEADER 2014-2020 Κυκλάδων" 

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (Community–led Local Development – CLLD) Κυκλάδων 

Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (Community–led Local Development – CLLD) Δωδεκάνησα 

 

 

  agrotika 1

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020

1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» με τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (γεωργικό προϊόν)Νέο

Παράταση Πρόσκλησης γιο υποβολή στο πρόγραμμα ενίσχυσης "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών" μέχρι 23/12/2016 

Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» για το έτος 2016 (Υποβολή αιτήσεων από 31-10-2016 έως 30-11-2016) 

 

 espa 2007 2013

Παλαιότερες Δημοσιεύσεις Προγραμμάτων ΕΣΠΑ για Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (2007-2014)

Επιχειρηματική Επανεκκίνηση από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) Παράταση μέχρι 31/01/2017

Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα από το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ)Παράταση μέχρι 31/01/2017

Ενίσχυση ΜΜΕ στους Τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού, Εμπορίου-Υπηρεσιών

http://www.pnai.gov.gr/ckfinder/userfiles/images/banner%CE%9C%CE%9C%CE%95.gif

 


 

 

Τελευταία Ενημέρωση: 07/08/2017

Γραφείο Εξυπηρέτησης Επενδυτών Κυκλάδων

Π. Βαρδάκα & Σ. Καράγιωργα

Ερμούπολη, 841 00 Σύρος

Τηλ: 22810 98810 & 22810 98818

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.