Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Ν.Α.

Αναρτήσεις έτους 2018

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 118/2018 (πρακτικό 7) Συνεδρίαση Π.Σ. 24/09/2018.(ΑΔΑ: ΩΧΧΜ7ΛΞ-Μ9Ι).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 117/2018 (πρακτικό 7) Συνεδρίαση Π.Σ. 24/09/2018.(ΑΔΑ: 69ΓΥ7ΛΞ-ΣΞΚ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 76/2018 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 21/07/2018.(ΑΔΑ: Ω1Μ77ΛΞ-5ΒΓ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 75/2018 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 21/07/2018.(ΑΔΑ: ΩΑ0Ε7ΛΞ-ΘΤΘ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 59/2018 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 14/05/2018.(ΑΔΑ: 6Ψ3Ω7ΛΞ-ΥΟΖ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 57/2018 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 14/05/2018.(ΑΔΑ: 6Υ4Ε7ΛΞ-ΜΗ2).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 27/2018 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 02/04/2018.(ΑΔΑ: ΨΕΤ57ΛΞ-ΤΛΑ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 26/2018 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 02/04/2018.(ΑΔΑ: ΨΨΟΕ7ΛΞ-8ΝΕ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 12/2018 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 07/02/2018.(ΑΔΑ: 73ΕΞ7ΛΞ-60Ξ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 10/2018 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 07/02/2018.(ΑΔΑ: 7ΜΘΕ7ΛΞ-2ΦΧ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Αναρτήσεις έτους 2017

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 145/2017 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/12/2017.(ΑΔΑ: ΩΞΣΚ7ΛΞ-Σ21).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 7 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 110/2017 (πρακτικό 11) Συνεδρίαση Π.Σ. 04/11/2017.(ΑΔΑ: Ψ7957ΛΞ-ΥΔΗ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 109/2017 (πρακτικό 11) Συνεδρίαση Π.Σ. 04/11/2017.(ΑΔΑ: ΩΕΗΩ7ΛΞ-Ψ3Ξ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2018. Αριθμός Απόφασης 105/2017 (πρακτικό 10) Συνεδρίαση Π.Σ. 04/11/2017.(ΑΔΑ: 7ΔΦΜ7ΛΞ-ΡΤΖ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 99/2017 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 29/09/2017.(ΑΔΑ: 7ΓΑΧ7ΛΞ-Γ93).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 98/2017 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 29/09/2017.(ΑΔΑ: 69ΣΚ7ΛΞ-ΔΤΖ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Κυκλάδων έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 72/2017 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 24/07/2017.(ΑΔΑ: 7Ι5Τ7ΛΞ-3ΑΥ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 71/2017 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 24/07/2017.(ΑΔΑ: ΩΞΒΖ7ΛΞ-753).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος & Π/Υ ΠΕ Δωδεκανήσου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 66/2017 (πρακτικό 7) Συνεδρίαση Π.Σ. 21/07/2017.(ΑΔΑ: 7ΞΡΓ7ΛΞ-ΔΥΡ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 39/2017 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 15/05/2017.(ΑΔΑ: ΨΚΙ17ΛΞ-13Ν).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 25/2017 (πρακτικό 4) Συνεδρίαση Π.Σ. 04/03/2017.(ΑΔΑ: 6ΦΜΝ7ΛΞ-Κ1Κ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 9/2017 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 06/02/2017.(ΑΔΑ: ΩΔΜΤ7ΛΞ-Ε4Σ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Αναρτήσεις έτους 2016

Έγκριση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου οικονομικού έτους 2017 – Ενσωμάτωση Παρατηρήσεων του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας του Υπουργείου Εσωτερικών». Αριθμός Απόφασης 302/2016 (πρακτικό 14) Συνεδρίαση Π.Σ. 20/12/2016.(ΑΔΑ: ΩΑΘΧ7ΛΞ-ΙΦΝ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 236/2016 (πρακτικό 11) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/11/2016.(ΑΔΑ: ΩΤΔΗ7ΛΞ-2ΛΚ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 8 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 8 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 223/2016 (πρακτικό 10) Συνεδρίαση Π.Σ. 14/10/2016.(ΑΔΑ: ΩΟΩΥ7ΛΞ-Α4Ν).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 7 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 7 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2017. Αριθμός Απόφασης 211/2016 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 14/10/2016.(ΑΔΑ: 60ΩΠ7ΛΞ-ΛΔ8). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 170/2016 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 26/08/2016.(ΑΔΑ: ΩΔΕΥ7ΛΞ-Ψ2Ζ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 145/2016 (πρακτικό 7) Συνεδρίαση Π.Σ. 05/07/2016.(ΑΔΑ: 7ΦΜΠ7ΛΞ-ΑΨ6).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 132/2016 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 03/06/2016.(ΑΔΑ: ΨΩ3Σ7ΛΞ-Ν6Ε).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου) 

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 113/2016 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/04/2016.(ΑΔΑ: ΩΦ9Κ7ΛΞ-Ζ48).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 70/2016 (πρακτικό 4) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/03/2016.(ΑΔΑ: 7ΝΘ77ΛΞ-Σ4Ε).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 40/2016 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 10/02/2016.(ΑΔΑ: ΩΥΔ47ΛΞ-ΤΒΨ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 21/2016 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/01/2016.(ΑΔΑ: ΨΕΚ57ΛΞ-ΥΕ3). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων)

Αναρτήσεις έτους 2015

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 186/2015 (πρακτικό 13) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/11/2015.(ΑΔΑ: ΩΟΖΥ7ΛΞ-ΣΣΔ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 8 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 7 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2016. Αριθμός Απόφασης 168/2015 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/11/2015.(ΑΔΑ: Ω8ΜΟ7ΛΞ-Ι4Ε). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 149/2015 (πρακτικό 10) Συνεδρίαση Π.Σ. 27/10/2015.(ΑΔΑ: 6ΖΦΥ7ΛΞ-ΒΘ3). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 7 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 130/2015 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 10/09/2015.(ΑΔΑ: 6ΥΜ77ΛΞ-ΝΓΔ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 103/2015 (πρακτικό 8) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/07/2015.(ΑΔΑ: 6ΥΜ77ΛΞ-ΝΓΔ). Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 89/2015 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 23/05/2015.(ΑΔΑ: 7Γ1Η7ΛΞ-ΗΕΑ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 67/2015 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/04/2015.(ΑΔΑ:Β5ΓΠ7ΛΞ-ΤΩΗ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 44/2015 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 31/03/2015.(ΑΔΑ: Ω6Ν17ΛΞ-3ΡΘ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 26/2015 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 02/03/2015.(ΑΔΑ:Ψ7ΘΣ7ΛΞ-0ΧΑ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 13/2015 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 31/01/2015.(ΑΔΑ:7ΑΟΕ7ΛΞ-2Δ7).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Αναρτήσεις έτους 2014

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 199/2013 (πρακτικό 15) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/12/2013.(ΑΔΑ: ΒΙΡΔ7ΛΞ-5ΓΤ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Εγγραφή νέων έργων στη ΣΑΕΠ 067. Αριθμός Απόφασης 200/2013 (πρακτικό 15) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/12/2013.(ΑΔΑ: ΒΙΡΤ7ΛΞ-ΣΦ1).

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 201/2013 (πρακτικό 15) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/12/2013.(ΑΔΑ: ΒΙΡ27ΛΞ-ΤΗΩ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 8/2014 (πρακτικό 1) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/01/2014.(ΑΔΑ: ΒΙΡΧ7ΛΞ-Υ87).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 31/2014 (πρακτικό 3) Συνεδρίαση Π.Σ. 24/02/2014.(ΑΔΑ: ΒΙΚΥΡ7ΛΞ-Κ9Ξ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 58/2014 (πρακτικό 4) Συνεδρίαση Π.Σ. 29/03/2014.(ΑΔΑ: ΒΙΗ37ΛΞ-ΩΕΔ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 79/2014 (πρακτικό 5) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/04/2014.(ΑΔΑ: ΒΙΦΘ7ΛΞ-0ΔΘ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 5 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 85/2014 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 25/06/2014.(ΑΔΑ: 7Ι5Λ7ΛΞ-ΥΣΠ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 6 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 131/2014 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 10/10/2014.(ΑΔΑ: 7ΩΞΠ7ΛΞ-671).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 7 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 6 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2015. Αριθμός Απόφασης 182/2014 (πρακτικό 13) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/11/2014.(ΑΔΑ: Ω50Η7ΛΞ-228).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 193/2014 (πρακτικό 14) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/11/2014.(ΑΔΑ: 751Λ7ΛΞ-Ζ38).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 8 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 7 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 229/2014 (πρακτικό 15) Συνεδρίαση Π.Σ. 08/12/2014.(ΑΔΑ: 64ΔΠ7ΛΞ-729).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 9 ΠΕ Κυκλάδων)

Αναρτήσεις έτους 2013

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 5/2013 (πρακτικό 2) Συνεδρίαση Π.Σ. 28/01/2013.(ΑΔΑ:ΒΕΥΙ7ΛΞ-Α13).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 30/2013 (πρακτικό 6) Συνεδρίαση Π.Σ. 26/03/2013.(ΑΔΑ:ΒΕΑ17ΛΞ-ΧΘΗ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 1 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 1 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 80/2013 (πρακτικό 9) Συνεδρίαση Π.Σ. 13/06/2013.(ΑΔΑ: ΒΛ4Ι7ΛΞ-ΞΥ3).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 98/2013 (πρακτικό 10) Συνεδρίαση Π.Σ. 18/07/2013.(ΑΔΑ: ΒΛΩ77ΛΞ-Ξ7Ξ).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 2 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 3 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 131/2013 (πρακτικό 12) Συνεδρίαση Π.Σ. 31/08/2013.(ΑΔΑ: ΒΛΛ47ΛΞ-Τ7Π).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 3 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 4 ΠΕ Δωδεκανήσου)

Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2014. Αριθμός Απόφασης 152/2013 (πρακτικό 13) Συνεδρίαση Π.Σ. 30/09/2013.(ΑΔΑ: ΒΛΛ37ΛΞ-2Λ9).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ

Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου έτους 2013. Αριθμός Απόφασης 176/2013 (πρακτικό 14) Συνεδρίαση Π.Σ. 19/10/2013.(ΑΔΑ: ΒΛ1ΔΛ7ΛΞ-ΤΕ4).Πίνακες Τεχνικού Προγράμματος ΠΝΑ (Τροποποίηση 4 ΠΕ Κυκλάδων / Τροποποίηση 5 ΠΕ Δωδεκανήσου)