Βελτίωση και επέκταση αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου (2.056.451,61 €)

Το έργο αφορά στη βελτίωση και επέκταση μώλου, εντός του όρμου της Σκάλας Πάτμου, (επέκταση του υφιστάμενου), για την προστασία των κρηπιδωμάτων. Ο μώλος θα κατασκευασθεί με κατακόρυφο μέτωπο στο μεγαλύτερο μέρος του. Ο μώλος αρχίζει από το πέρας της Α΄ φάσης του μώλου και κατευθύνεται προς ανατολικά. Το συνολικό μήκος είναι 68,85m, το πλάτος του μώλου θα είναι 8m και του ακρομωλίου 12m. Η στάθμη της ανωδομής θα είναι +1,20m στην αρχή και +1,80m στο ακρομώλιο. Ο μώλος θα κατασκευασθεί με κατακόρυφα μέτωπα από κυψελωτούς τεχνητούς ογκόλιθους, εκτός από τα αρχικά 12,00m που θα κατασκευσθούν από συμπαγείς τεχνητούς ογκόλιθους και θα έχουν εξωτερική προστασία από φυσικούς ογκολίθους. Η πλήρωση των κυψελών θα γίνει με χυτό σκυρόδεμα C20/25. Η θεμελίωση θα γίνει με μετά την αφαίρεση επιφανειακού στρώματος ιλύος και εξυγίανση με αμμοχάλικο.
Τα βάθη των κρηπιδωμάτων θα είναι από 3,50 μ. έως 9,50μ. και θα μπορούν να δένουν μικρά σκάφη. Για την προστασία ποδός των κρηπιδωμάτων θα τοποθετηθούν συμπαγείς τεχνητοί ογκόλιθοι, ιδιαίτερα στο ακρομώλιο, ώστε να προστατευθεί από υποσκαφές, στην περίπτωση που σε έκτακτες περιστάσεις απαιτηθεί να πρυμνοδετήσει κάποιο από τα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία της γραμμής. Επίσης προβλέπονται οι απαραίτητοι εξοπλισμοί (κρίκοι πρόσδεσης, προσκρουστήρες) και οι κατάλληλες υποδομές ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης και πυρασφάλειας του καταφυγίου, καθώς και η τοποθέτηση πίλλαρ τροφοδοσίας νερού και ρεύματος στα σκάφη.
Με την εκτέλεση του έργου θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα προσβολής του υφιστάμενου κρηπιδώματος στο λιμένα Σκάλας Πάτμου από ΝΑ ανέμους, ο οποίοι δημιουργούν κινδύνους για την ασφάλεια των ελλιμενισμένων σκαφών.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας: 1.542.338,71 €

Άποψη ευρύτερης περιοχής έργου (όρμος Σκάλας Πάτμου)

Άποψη αποβάθρας αλιευτικού καταφυγίου Σκάλας Πάτμου

Scroll to Top