Κατασκευή – επέκταση αποβάθρας λιμένα Λειψών

Κατασκευή – επέκταση αποβάθρας λιμένα Λειψών (1.140.000,00 €)
Το έργο αφορά στην κατασκευή και επέκταση κρηπιδωμάτων μήκους 325 μ. που θα συνδέουν την αποβάθρα Ο/Γ σκαφών με τον υπάρχοντα προβλήτα στο μέσον του λιμένα Λειψών. Η επέκταση θα γίνει προς τα ανατολικά, με το νέο μέτωπο να τοποθετείται σε απόσταση από το υπάρχον κρηπίδωμα, περίπου από 9,00 έως 13,00 μέτρα, ώστε αφ’ ενός μεν να διαπλατυνθεί η υπάρχουσα παραλιακή οδός, αφ’ ετέρου δε να φτάσουμε σε ικανοποιητικά βάθη για να μην απαιτηθεί μεγάλη εκσκαφή σε βραχώδη πυθμένα. Το ωφέλιμο βάθος θαλάσσης θα είναι -2,00 m από Μέση Στάθμη Θάλασσας. Η κρηπίδωση αυτή θα εξυπηρετήσει την εκμετάλλευση του τμήματος – που δε χρησιμοποιούταν – με τη δυνατότητα πρυμνοδέτησης και παραβολής επαγγελματικών και ερασιτεχνικών αλιευτικών σκαφών του νησιού αλλά και της ευρύτερης περιοχής του ΝΑ Αιγαίου.


Με την εκτέλεση του έργου θα παραδοθεί προς χρήση η νέα αποβάθρα λιμένα Λειψών μήκους περίπου 325 m, με νέες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης, όπως το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού της διαμορφούμενης παραλιακής οδού με τα κατάλληλα φωτιστικά σώματα, τα δίκτυα παροχής ηλεκτρικού ρεύματος και πόσιμου νερού στα ελλιμενιζόμενα σκάφη,- μέσω των Κιβωτίων Παροχής (Πίλλαρ), δίκτυο απορροής ομβρίων υδάτων και δίκτυο πυρόσβεσης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και κατά 25% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας: 855.000,00 €

Άποψη ευρύτερης περιοχής έργου (αποβάθρα λιμένα Λειψών)

Άποψη αποβάθρας λιμένα Λειψών

Scroll to Top