Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2019 στο Πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προσκαλεί, βάσει της αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 ανακοίνωσης, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, Τεχνικό Προσωπικό και συγκεκριμένα τρεις (3) Μηχανικούς Ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, έναν (1) Μηχανικό Ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και έναν (1) Μηχανικό Ειδικότητας ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, έπειτα από την αριθμ. 4/2019 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 563/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ν.Α. για την κάλυψη των αναγκών της στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης αυτών μέχρι τη λήξη της Πράξης, ήτοι μέχρι την 31.12.2022.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , Παράρτημα 1 , Παράρτημα 2 , Παράρτημα 3 , Αίτηση Doc , Αίτηση Pdf

Scroll to Top