Χωρίς κατηγορία

Τροποποίηση / συμπλήρωση Μητρώου Αξιολογητών εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

Με Απόφαση του Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου τροποποιήθηκε / συμπληρώθηκε το Μητρώο Αξιολογητών εκχωρούμενων Μέτρων Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.


Δείτε στα συνημμένα αρχεία την Απόφαση καθώς και το αντίστοιχο ΦΕΚ που δημοσιεύτηκε στις 14/3/2023. 

620 24/2/2023 Τροποποίηση / συμπλήρωση Μητρώου Αξιολογητών εκχωρούμενων Μέτρων ΠΑΑ στην Π.Ν.Αι. (ΜΑΕΜ ΠΑΑ ΠΝΑ) 2014-2020

ΦΕΚ 2023 Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με MIS 5041253 και τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
με αριθμ. ανακοίνωσης ΣΜΕ 1/2020 για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης της ενταγμένης Πράξης, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020», με MIS 5041253 και τίτλο: «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου»

Κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (pdf)

Έντυπο Αίτησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ1/2020 της Π.Ν. Αι.) με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου» (pdf)

Έντυπο Αίτησης για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ1/2020 της Π.Ν. Αι.) με τίτλο: «Τεχνική υποστήριξη της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδ/σου» (doc)

Διευκρίνηση επί της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (31-01-2020) (pdf)

Διόρθωση επί της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (04-02-2020) (pdf)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αριθμό ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2019 στο Πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου προσκαλεί, βάσει της αριθμ. ΣΜΕ 2/2019 ανακοίνωσης, σε εκδήλωση ενδιαφέροντος, για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, Τεχνικό Προσωπικό και συγκεκριμένα τρεις (3) Μηχανικούς Ειδικότητας ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών, έναν (1) Μηχανικό Ειδικότητας ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών και έναν (1) Μηχανικό Ειδικότητας ΤΕ Τοπογράφων Μηχανικών, έπειτα από την αριθμ. 4/2019 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου και την αριθμ. 563/2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Π.Ν.Α. για την κάλυψη των αναγκών της στο πλαίσιο υλοποίησης της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης «Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα ανανέωσης αυτών μέχρι τη λήξη της Πράξης, ήτοι μέχρι την 31.12.2022.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος , Παράρτημα 1 , Παράρτημα 2 , Παράρτημα 3 , Αίτηση Doc , Αίτηση Pdf

Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου.

Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου (375.000,00 €)

Αφορά ενέργειες υποστήριξης και ενίσχυσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου (Δ.Τ.Ε.Δ.) για την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο δράσεων ΕΤΠΑ. Μέσω της ενίσχυσης της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας του προσωπικού της Διεύθυνσης με έμπειρους, στη μελέτη και κατασκευή των δημοσίων έργων, μηχανικούς, θα πετύχει τους στόχους της και θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ως Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενων έργων, δικής της αρμοδιότητας αλλά και για λογαριασμό των μικρών νησιωτικών δήμων τους οποίους υποστηρίζει, έως ότου ολοκληρωθεί το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Πράξη θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και περιλαμβάνει την πρόσληψη 5 Μηχανικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών [πέντε (5) μηχανικοί ΠΕ)].

Η εν λόγω Πράξη συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης των παρεμβάσεων του Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014-2020, αντιμετωπίζοντας ειδικά τις ανάγκες των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤ.Π.Α. καλύπτοντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 187.500,00 €.

Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (375.000,00 €)

Αφορά ενέργειες υποστήριξης και ενίσχυσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (Δ.Τ.Ε.Κ.) για την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο δράσεων ΕΤΠΑ. Μέσω της ενίσχυσης της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας του προσωπικού της Διεύθυνσης με έμπειρους, στη μελέτη και κατασκευή των δημοσίων έργων, μηχανικούς, θα πετύχει τους στόχους της και θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ως Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενων έργων, δικής της αρμοδιότητας αλλά και για λογαριασμό των μικρών νησιωτικών δήμων τους οποίους υποστηρίζει, έως ότου ολοκληρωθεί το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Πράξη θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και περιλαμβάνει την πρόσληψη 5 Μηχανικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών [τέσσερις (4) μηχανικοί ΠΕ)] και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [ένας (1) μηχανικός ΤΕ].

Η εν λόγω Πράξη συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης των παρεμβάσεων του Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014-2020, αντιμετωπίζοντας ειδικά τις ανάγκες των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤ.Π.Α. καλύπτοντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 187.500,00 €.

Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτ. Aιγαίου.

Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου (200.000,00 €)

Τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης εντάσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής (Ν. 4445/2016) και στοχεύουν (i) στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.), (ii) στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης, (iii) στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα (Ε.Γ.Π.Σ.) του Εθνικού Μηχανισμού, και (iv) στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Για την υλοποίηση του έργου, οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα συνεργάζονται με άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, αλλά και υπηρεσίες των δήμων για τη χάραξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ), καθώς και με τον Εθνικό Μηχανισμό, και θα έχει συντονιστικό ρόλο στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των θεμάτων κοινωνικής πολιτικής μεταξύ των Δήμων εντός των ορίων της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, θα συγκεντρώνει και θα διαχέει τις απαραίτητες και κατάλληλες πληροφορίες, θα δίνει κατευθύνσεις στους Δήμους και θα παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

  1. Υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες με κατάλληλα προσόντα, εξειδίκευση και σχετική επαγγελματική εμπειρία.
  2. Προμήθεια υπηρεσιών όπως έρευνες και μελέτες που θα είναι απαραίτητες για τη συγκέντρωση στοιχείων και ενημέρωση του Εθνικού Μηχανισμού.
  3. Προμήθεια εξοπλισμού (hardware και software), και διάφορες άλλες ενέργειες για την υποστήριξη της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, όπως ενέργειες προβολής και δημοσιότητας κ.α.

Στόχος του έργου είναι η αποτύπωση του συνολικού ποσοστού των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού δηλαδή των ατόμων/ οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν οι κατάλληλες δράσεις για την άρση αυτής της κατάστασης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 100.000,00 €

Βρεφονηπιακός σταθμός Δήμου Μυκόνου.

Βρεφονηπιακός Σταθμός Δήμου Μυκόνου (775.310,59 €)

Αφορά την κατασκευή νέου βρεφονηπιακού σταθμού στο Δήμο Μυκόνου, στην περιοχή Αργύραινα. Η δυναμικότητά του θα είναι για 60 βρέφη και νήπια (18 βρέφη και 42 νήπια) καλύπτοντας ένα εύρος ηλικιών από 2 μηνών έως 4,5 ετών. Το κτίριο θα καλύπτει συνολική επιφάνεια 400 τετρ. μέτρων σε οικόπεδο επιφάνειας 4.003,0 τετρ. μέτρων, ιδοκτησίας του Δήμου Μυκόνου. Θα περιλαμβάνει μια αίθουσα απασχόλησης βρεφών, δυο αίθουσες ύπνου βρεφών, δυο αίθουσες απασχόλησης νηπίων, μια αίθουσα ύπνου νηπίων, μια τραπεζαρία, μια κουζίνα, δωμάτιο μόνωσης, χώρο αναμονής, χώρο αλλαγών για τα βρέφη και χώρο παρασκευής γάλακτος. Επίσης, θα διαθέτει γραφεία προσωπικού και διεύθυνσης. Το κτίριο θα περιλαμβάνει αποθήκες, WC προσωπικού, νηπίων και ΑμεΑ, όπως και άλλους απαραίτητους υποστηρικτικούς – βοηθητικούς χώρους. Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, στη προσβασιμότητα, στους χώρους στάθμευσης, στον αύλειο χώρο και την περίφραξη αυτού. Το σύνολο του βρεφονηπιακού σταθμού (κτίριο και αύλειος χώρος) θα είναι πλήρως εξοπλισμένο, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η λειτουργικότητά του.

Η ολοκλήρωση του έργου θα οδηγήσει στη λειτουργία της πρώτης υποδομής βρεφονηπιακού σταθμού, δυναμικότητας 60 βρεφών και νηπίων, στο νησί της Μυκόνου των 10.134 κατοίκων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 387.655,30 €.

Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μεγάλα Νησιά των Κυκλάδων.

Έργα Βελτίωσης Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στα Μεγάλα Νησιά των Κυκλάδων (2.500.000,00 €)

Αφορά στη βελτίωση και αναβάθμιση των συνθηκών κυκλοφορίας του επαρχιακού Οδικού Δικτύου των νησιών Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη, Σύρος και Τήνος. Το αντικείμενό της είναι η οδική σήμανση, κατακόρυφη (πινακίδες) και οριζόντια (διαγράμμιση), καθώς και στοιχεία αναχαίτισης οχημάτων (στηθαία ασφαλείας), σε επαρχιακό δίκτυο συνολικού μήκους 415,44 χλμ.

Ειδικότερα προβλέπονται εργασίες τοποθέτησης ή συντήρησης/αντικατάστασης της κατακόρυφης (πινακίδες αναγγελίας κινδύνου, πληροφοριακές και ρυθμιστικές, στύλοι πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα, καθρέπτες, πλαστικοί οριοδείκτες), και της οριζόντιας σήμανσης (μονή ή διπλή αξονική διαγράμμιση, οριογραμμές οδοστρώματος, διαγράμμιση διαβάσεων, μάτια γάτας), όπως επίσης τοποθέτηση ή αντικατάσταση μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας σε επαρχιακό οδικό δίκτυο μήκους (α) 14,92 χλμ., 51,28χλμ. και 70,83 χλμ. για τη Μύκονο, Σύρο και την Τήνο αντίστοιχα, (β) 61,11 χλμ., 133,85 χλμ. και 39,31 χλμ. για τη Πάρο, τη Νάξο και τη Θήρα αντίστοιχα, και (γ) 44,14 χλμ. για τη Μήλο.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ωφεληθούν τόσο οι 85.700 μόνιμοι κάτοικοι των νησιών Μήλος, Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Σαντορίνη, Σύρος και Τήνος, όσο και οι επισκέπτες του νησιού, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο όπου η κίνηση στο επαρχιακό δίκτυο είναι αυξημένη, με στόχο την εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων και την βελτίωση των συνθηκών διακίνησης και ασφάλειας των διακινούμενων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 1.250.000,00 €.

Δράσεις προβολής φυσικής κληρονομιάς, πολιτισμού και τουρισμού.

Δράσεις Προβολής Φυσικής Κληρονομιάς, Πολιτισμού και Τουρισμού (1.486.000,00 €)

Αφορά στην υλοποίηση δέσμης ενεργειών για την προβολή του τουριστικού αποθέματος της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου (ανάπτυξη και παραγωγή εργαλείων και εκτέλεση δράσεων), με στόχο την προώθηση του τουρισμού, ακολουθώντας τις σύγχρονες τάσεις και στρατηγικές μάρκετινγκ, τη διατήρηση και περαιτέρω ενίσχυση της θέσης και της ανταγωνιστικότητας του τουριστικού τομέα της Περιφέρειας σε επίπεδο χώρας, και τη διεύρυνση της τουριστικής σεζόν με την προβολή πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων σε περιόδους χαμηλής τουριστικής ροής .

Ειδικότερα προβλέπεται η παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο και φωτογραφικό υλικό) που θα αναδεικνύει με μοντέρνα εικαστική και σύγχρονη επεξεργασία το σύνολο του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας και θα προβάλει χαρακτηριστικά σημεία, θεματικούς άξονες, στιγμές και εμπειρίες καλοκαιρινών διακοπών και προορισμών. Επίσης θα υλοποιηθούν δράσεις προβολής σε τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και έντυπα μέσα με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα επικοινωνίας προβάλλοντας την Περιφέρεια ως σημαντικό τουριστικό προορισμό. Θα γίνουν παρεμβάσεις εικαστικής και λειτουργικής αναβάθμισης στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας, θα γίνει σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση blog και λογαριασμών σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, προβολής σε ιστοσελίδες με μεγάλη επισκεψιμότητα και τέλος υλοποίηση δράσεων δημιουργικής απεικόνισης (digital posters). Επίσης θα σχεδιαστεί μια μεγάλης κλίμακας τηλεοπτική καμπάνια στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο CNN για την ευρεία διαφημιστική προβολή της Περιφέρειας.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να παρατηρηθεί μια αύξηση του αναμενόμενου αριθμού των επισκέψεων στις ενισχυόμενες τοποθεσίες πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και πόλους έλξης επισκεπτών κατά 10.000 άτομο/κατ’ έτος περίπου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 743.000,00 €.

Προστασία Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη διάβρωση.

Προστασία Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη Διάβρωση (800.000,00 €)

Αφορά στη μελέτη και υλοποίηση ήπιων έργων προστασίας της Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου, προκειμένου να ανακοπεί η στερεομεταφορά των ιζημάτων και η διάβρωση της ακτής και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στις παράκτιες υποδομές και περιουσίες, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των παραλιακών οικημάτων αλλά και των ανθρώπων που προσεγγίζουν την ακτή.

Ειδικότερα, προβλέπεται η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών όπως Προμελέτη Λιμενικών Έργων, Ακτομηχανική Μελέτη (Επικαιροποίηση), Περιβαλλοντική Μελέτη, Γεωτεχνική Μελέτη, Τοπογραφική και Βυθομετρική Αποτύπωση (Επικαιροποίηση), Οριστική Μελέτη Λιμενικών Έργων και Τεύχη Δημοπράτησης.

Οι εν λόγω μελέτες θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του απαιτούμενου έργου προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο της στερεομεταφοράς ιζημάτων στην παράκτια ζώνη του Πλατύ Γιαλού, να αναδιαμορφωθεί το μέτωπο της ακτής και να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των κυματισμών που ανακλώνται στις υφιστάμενες παράκτιες κατασκευές (παραλιακοί τοίχοι, προσήνεμος μώλος, υφιστάμενο καταφύγιο κ.λ.π.). Η προτεινόμενη, προς υλοποίηση, λύση αφορά την: α) εισαγωγή τεσσάρων (4) παράκτιων ύφαλων κυματοθραυστών, με στάθμη στέψης στο -1,0μ., μήκος κυματοθραυστών 70,0μ., μήκος διακένου μεταξύ των κατασκευών 40,0μ και απόσταση έργων από την ακτογραμμή 225,0μ σε μέσο τοπικό βάθος 6,0μ. με 6,5μ. και β) τη διαμόρφωση νέου τεχνικού παραλιακού μετώπου με δάνειο ίζημα, εφόσον παρακολουθηθεί το φαινόμενο της στερεομεταφοράς από την κατασκευή των κυματοθραυστών και κριθεί απαραίτητο.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των κυματισμών σε ένα μέτωπο ακτής μήκους 750,0 μέτρων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 400.000,00 €.

Scroll to Top