Προστασία Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη διάβρωση.

Προστασία Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου από τη Διάβρωση (800.000,00 €)

Αφορά στη μελέτη και υλοποίηση ήπιων έργων προστασίας της Ακτής Πλατύ Γιαλού Σίφνου, προκειμένου να ανακοπεί η στερεομεταφορά των ιζημάτων και η διάβρωση της ακτής και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται στις παράκτιες υποδομές και περιουσίες, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ασφάλεια των παραλιακών οικημάτων αλλά και των ανθρώπων που προσεγγίζουν την ακτή.

Ειδικότερα, προβλέπεται η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών όπως Προμελέτη Λιμενικών Έργων, Ακτομηχανική Μελέτη (Επικαιροποίηση), Περιβαλλοντική Μελέτη, Γεωτεχνική Μελέτη, Τοπογραφική και Βυθομετρική Αποτύπωση (Επικαιροποίηση), Οριστική Μελέτη Λιμενικών Έργων και Τεύχη Δημοπράτησης.

Οι εν λόγω μελέτες θα οδηγήσουν στην υλοποίηση του απαιτούμενου έργου προκειμένου να σταματήσει το φαινόμενο της στερεομεταφοράς ιζημάτων στην παράκτια ζώνη του Πλατύ Γιαλού, να αναδιαμορφωθεί το μέτωπο της ακτής και να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των κυματισμών που ανακλώνται στις υφιστάμενες παράκτιες κατασκευές (παραλιακοί τοίχοι, προσήνεμος μώλος, υφιστάμενο καταφύγιο κ.λ.π.). Η προτεινόμενη, προς υλοποίηση, λύση αφορά την: α) εισαγωγή τεσσάρων (4) παράκτιων ύφαλων κυματοθραυστών, με στάθμη στέψης στο -1,0μ., μήκος κυματοθραυστών 70,0μ., μήκος διακένου μεταξύ των κατασκευών 40,0μ και απόσταση έργων από την ακτογραμμή 225,0μ σε μέσο τοπικό βάθος 6,0μ. με 6,5μ. και β) τη διαμόρφωση νέου τεχνικού παραλιακού μετώπου με δάνειο ίζημα, εφόσον παρακολουθηθεί το φαινόμενο της στερεομεταφοράς από την κατασκευή των κυματοθραυστών και κριθεί απαραίτητο.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των κυματισμών σε ένα μέτωπο ακτής μήκους 750,0 μέτρων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 400.000,00 €.

Scroll to Top