Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτ. Aιγαίου.

Υποστήριξη λειτουργίας Περιφερειακού Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου (200.000,00 €)

Τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια Κοινωνικής Ένταξης εντάσσονται στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής (Ν. 4445/2016) και στοχεύουν (i) στην αποτελεσματική παρακολούθηση και το συντονισμό των στόχων, οι οποίοι εξειδικεύονται στο πλαίσιο της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕ.Σ.Κ.Ε.), (ii) στην ανάδειξη τοπικών αναγκών σε θέματα πολιτικών κοινωνικής προστασίας, πρόνοιας και αλληλεγγύης, (iii) στη διαβίβαση στοιχείων και πληροφοριών στο Ενιαίο Γεωπληροφοριακό Σύστημα (Ε.Γ.Π.Σ.) του Εθνικού Μηχανισμού, και (iv) στην αποτύπωση και χαρτογράφηση των χωρικών διαστάσεων της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Για την υλοποίηση του έργου, οι Διευθύνσεις Κοινωνικής Μέριμνας Κυκλάδων και Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου θα συνεργάζονται με άλλες αρμόδιες Διευθύνσεις της Περιφέρειας, αλλά και υπηρεσίες των δήμων για τη χάραξη της Περιφερειακής Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ), καθώς και με τον Εθνικό Μηχανισμό, και θα έχει συντονιστικό ρόλο στην εφαρμογή, παρακολούθηση και αξιολόγηση των θεμάτων κοινωνικής πολιτικής μεταξύ των Δήμων εντός των ορίων της Περιφέρειας. Συγκεκριμένα, θα συγκεντρώνει και θα διαχέει τις απαραίτητες και κατάλληλες πληροφορίες, θα δίνει κατευθύνσεις στους Δήμους και θα παρέχει την αναγκαία τεχνογνωσία.

Για την επίτευξη των ανωτέρω, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

  1. Υποστήριξη από εξωτερικούς συνεργάτες με κατάλληλα προσόντα, εξειδίκευση και σχετική επαγγελματική εμπειρία.
  2. Προμήθεια υπηρεσιών όπως έρευνες και μελέτες που θα είναι απαραίτητες για τη συγκέντρωση στοιχείων και ενημέρωση του Εθνικού Μηχανισμού.
  3. Προμήθεια εξοπλισμού (hardware και software), και διάφορες άλλες ενέργειες για την υποστήριξη της λειτουργίας του Παρατηρητηρίου, όπως ενέργειες προβολής και δημοσιότητας κ.α.

Στόχος του έργου είναι η αποτύπωση του συνολικού ποσοστού των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού δηλαδή των ατόμων/ οικογενειών που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, σε περιφερειακό επίπεδο, με σκοπό να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν οι κατάλληλες δράσεις για την άρση αυτής της κατάστασης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 100.000,00 €

Scroll to Top