Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων.

Τεχνική Υποστήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (375.000,00 €)

Αφορά ενέργειες υποστήριξης και ενίσχυσης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Κυκλάδων (Δ.Τ.Ε.Κ.) για την προετοιμασία, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την εφαρμογή και τον έλεγχο δράσεων ΕΤΠΑ. Μέσω της ενίσχυσης της ποσοτικής και ποιοτικής επάρκειας του προσωπικού της Διεύθυνσης με έμπειρους, στη μελέτη και κατασκευή των δημοσίων έργων, μηχανικούς, θα πετύχει τους στόχους της και θα μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ως Δικαιούχος συγχρηματοδοτούμενων έργων, δικής της αρμοδιότητας αλλά και για λογαριασμό των μικρών νησιωτικών δήμων τους οποίους υποστηρίζει, έως ότου ολοκληρωθεί το ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Πράξη θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Κυκλάδων και περιλαμβάνει την πρόσληψη 5 Μηχανικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών [τέσσερις (4) μηχανικοί ΠΕ)] και Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων [ένας (1) μηχανικός ΤΕ].

Η εν λόγω Πράξη συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και της ποιότητας υλοποίησης των παρεμβάσεων του Ε.Π. Νότιο Αιγαίο 2014-2020, αντιμετωπίζοντας ειδικά τις ανάγκες των παρεμβάσεων που συγχρηματοδοτούνται από το ΕΤ.Π.Α. καλύπτοντας ταυτόχρονα τη βιώσιμη ανάπτυξη των νησιών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 187.500,00 €.

Scroll to Top