Κατασκευή Δικτύου Ύδρευσης Οικισμού Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου (Α΄ Φάση) (880.600,00 €)

Το έργο αφορά στην κατασκευή δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Αγίου Γεωργίου Αντιπάρου και ειδικότερα νέου υπόγειου δικτύου κλειστών αγωγών ύδρευσης, συνολικού μήκους περίπου 6,5 χλμ. καθώς και νέας δεξαμενής χωρητικότητας 1.000 κ.μ. Ειδικότερα, προβλέπεται η κατασκευή (α) διθάλαμης δεξαμενής από οπλισμένο σκυρόδεμα με βανοστάσιο και συστήματα αυτοματισμού για τον έλεγχο των νέων αντλιών των γεωτρήσεων, οι οποίες επίσης περιλαμβάνονται στο αντικείμενο του έργου και θα αντικαταστήσουν τις υπάρχουσες, (β) του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, το οποίο περιλαμβάνει τους αγωγούς σύνδεσης των γεωτρήσεων με την νέα δεξαμενή καθώς και τροφοδότησης του εσωτερικού δικτύου, και (γ) της Α΄ Φάσης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης συμπεριλαμβανομένων των αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων.

Το δίκτυο των αγωγών θα κατασκευαστεί από αγωγούς HDPE, 3ης γενιάς, διαμέτρων Φ75 έως Φ250, και θα περιλαμβάνει δικλείδες μείωσης – ρύθμισης  πίεσης, δικλείδες αερεξαγωγών και εκκενωτών, πυροσβεστικούς κρουνούς και λοιπές διατάξεις με στόχο την ασφαλή λειτουργία και την διασφάλιση της υψηλής λειτουργικότητάς του. Επιπλέον, προβλέπεται η κατασκευή των απαιτούμενων αναμονών για τη σύνδεση ιδιωτικών παροχών ταυτόχρονα με την κατασκευή του δικτύου των κεντρικών αγωγών. Σημειώνεται ότι, στο αντικείμενο περιλαμβάνονται και η σύνδεση των εγκαταστάσεων με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και η αρχαιολογική παρακολούθηση του έργου.

Με την εκτέλεση του έργου θα παραδοθεί προς χρήση ένα λειτουργικό δίκτυο που θα εξασφαλίζει την ποιότητα και την επαρκή ποσότητα νερού για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης των μόνιμων κατοίκων και επισκεπτών του οικισμού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ταμείου Συνοχής: 740.350,00 € (επιλέξιμη δαπάνη: 871.000,00 €)

Άποψη ευρύτερης περιοχής έργου (Οικισμός Αγ. Γεωργίου Αντιπάρου)

Άποψη υλοποίησης εργασιών

Scroll to Top