Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Κιμώλου.

Κατασκευή Συνοδών Έργων Μονάδας Αφαλάτωσης Κιμώλου (352.645,12 €)
Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή αντλητικών εγκαταστάσεων υδροληψίας θαλασσινού ύδατος, κατασκευή αγωγών μεταφοράς του στις δεξαμενές αποθήκευσης θαλασσινού ύδατος, και στην συνέχεια μεταφορά του στην μονάδα αφαλάτωσης, αγωγών για τη μεταφορά και διάθεση του αλμολοίπου, καθώς και κατασκευή αγωγών για την προσαγωγή του επεξεργασμένου – πόσιμου ύδατος στις (υφιστάμενες δημοτικές δεξαμενές).

Με την κατασκευή των συνοδών έργων ολοκληρώνεται η εγκατάσταση των μονάδων αφαλάτωσης για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης 910 μόνιμων και 1.280 εποχιακών κατοίκων του Δήμου Κιμώλου.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 171.987,08 €

Scroll to Top