Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης

Δίκτυα αποχέτευσης και ΕΕΛ Δήμου Σύμης (3.932.880,29 €)

Αφορά στην κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων λιμένα Αιγιαλού Σύμης και στην κατασκευή της εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Σύμης.
Ως προς τα δίκτυα αποχέτευσης αντικείμενο είναι η κατασκευή ενός συστήματος αγωγών στο οποίο μελλοντικά θα συνδεθεί και ο αγωγός από το συνοικισμό Νημπορειός. Στους εν λόγω αγωγούς μεταφοράς των αστικών λυμάτων προς τις Εγκαταστάσεις Βιολογικού Καθαρισμού θα καταλήγει το δευτερεύον δίκτυο που απαρτίζεται (βάση μελέτης) από αγωγούς ενιαίας διατομής Φ200 εκτός από τον δευτερεύοντα συλλεκτήρα κατά μήκος του δρόμου Καλή Στράτα που έχει διατομή Φ250. Επίσης προβλέπεται η κατασκευή μέρους των αναμονών ιδιωτικών συνδέσεων των κτισμάτων με το δευτερεύον δίκτυο, ώστε το έργο μετά την ολοκλήρωσή του να είναι λειτουργικό.
Η Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων θα βασισθεί στη μέθοδο της ενεργού ιλύος με παρατεταμένο αερισμό (Extended Aeration) και θα επεξεργάζεται τα αστικά λύματα της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Σύμης και ειδικότερα όλων των οικισμών του βορείου τμήματος του νησιού της Σύμης. Στην εγκατάσταση περιλαμβάνεται και μονάδα επεξεργασίας βοθρολυμάτων δυναμικότητας 100 κ.μ. ανά ημέρα. Ο πληθυσμός σχεδιασμού 20ετίας του έργου ανέρχεται σε 3.397 κατοίκους κατά τον χειμώνα και 5.394 κατά το θέρος.
Με την υλοποίηση και λειτουργία των έργων συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων στον Δήμο Σύμης, θα αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα της περιβαλλοντικά ασφαλούς και σύμφωνης με την κείμενη νομοθεσία, διαχείρισης των αστικών λυμάτων του νησιού και στο μεγαλύτερος μέρος του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού.
Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ταμείο Συνοχής και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.
Συνδρομή Ταμείου Συνοχής: 1.961.601,44 €

Πανοράμικη άποψη Λιμένα και Οικισμού Σύμης (Πηγή: Wikipedia, Karelj)

Scroll to Top