Έργα Βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σύμης

Έργα Βελτίωσης ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Νήσου Σύμης (2.430.000,00 €)

Αφορά στην υλοποίηση επεμβάσεων σε τμήματα μειωμένης ασφάλειας συνολικού μήκους 17,85 χιλιομέτρων του επαρχιακού οδικού δικτύου της Σύμης, με άμεσο στόχο την αναβάθμιση της παρεχόμενης οδικής ασφάλειάς τους. Ειδικότερα θα εκτελεσθούν εργασίες επί των επαρχιακών οδών Σύμη – Πανορμίτη και Σύμη – Πέδι, που αφορούν (α) τη σήμανση – ασφάλιση της επαρχιακής οδοποιίας, όπως διαγράμμιση οδοστρώματος, τοποθέτηση μονίμων ανακλαστήρων οδοστρώματος, τοποθέτηση νέων και βελτίωση υφιστάμενων χαλύβδινων στηθαίων ασφαλείας, τοποθέτηση πινακίδων σήμανσης και καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας, και (β) τη βελτίωση – ανακατασκευή της υποδομής τους, όπως βελτίωση υφιστάμενων επικλήσεων οδού, αποκατάσταση της παλαιάς επιφανειακής ασφαλτικής στρώσης με νέα μη ολισθηρή, βελτίωση – κατασκευή έργων απορροής ομβρίων και λοιπών τεχνικών έργων.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ωφεληθούν τόσο οι 2.580 μόνιμοι κάτοικοι της νήσου Σύμης, όσο και οι επισκέπτες του νησιού, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο όπου η κίνηση στο επαρχιακό δίκτυο είναι αυξημένη, με στόχο την εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή διέλευση αυτοκινήτων και πεζών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 1.215.000 €

(Χάρτης ν. Σύμης, άποψη επαρχιακού οδικού δικτύου)

Scroll to Top