Μονάδα αφαλάτωσης στη Νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου.

Μονάδα αφαλάτωσης στη Νήσο Μαράθι Δήμου Πάτμου (220.000,00 €)

Το έργο αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση μιας μονάδας αφαλάτωσης θαλασσινού νερού με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμωσης και δυνατότητα παραγωγής 30 κυβικών μέτρων ανά ημέρα για τις ανάγκες υδροδότησης της νήσου Μαράθι του Δήμου Πάτμου. Η μονάδα θα είναι εγκαταστημένη εντός container και θα τοποθετηθεί στο βορειοανατολικό τμήμα της νήσου. Στο αντικείμενο περιλαμβάνονται (α) η κατασκευή έργων υδροληψίας θαλασσινού νερού, απόρριψης της άλμης και μεταφοράς του παραγόμενου νερού στην υφιστάμενη δεξαμενή, (β) η προμήθεια – εγκατάσταση δύο δεξαμενών χωρητικότητας 5 κ.μ. για την αποθήκευση – εξισορρόπηση του θαλασσινού νερού και την αποθήκευση του παραγόμενου νερού, (γ) η ηλεκτροδότηση της μονάδας με το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και (δ) 12-μηνη δοκιμαστική λειτουργία της μονάδας.

Με την υλοποίηση του έργου θα αντιμετωπιστεί οριστικά το πρόβλημα της υδροδότησης του νησιού και κάλυψης των υδρευτικών αναγκών του μόνιμου και εποχιακού πληθυσμού του νησιού, με αποτελεσματικό τρόπο, και χωρίς πλέον να υπάρχει ανάγκη μεταφοράς νερού με υδροφόρα πλοία.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ταμείο Συνοχής και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ταμείου Συνοχής: 88.709,68 €

(άποψη Μονάδας Αφαλάτωσης στη ν. Μαράθι Πάτμου)

Scroll to Top