Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου.

Δίκτυο ύδρευσης Σκάλας Πάτμου (1.655.781,35 €)

Το έργο αφορά στην κατασκευή υδρευτικών έργων του οικισμού Σκάλας Πάτμου, τα οποία επιγραμματικά περιλαμβάνουν τη μεταφορά ύδατος, τη διανομή και την αποθήκευση.

Σήμερα το υφιστάμενο δίκτυο ύδρευσης χαρακτηρίζεται από αγωγούς διαφορετικών και ακατάλληλων υλικών (AC, μεταλλικοί, πλαστικοί). Λόγω παλαιότητας κατασκευής υπάρχουν συχνά προβλήματα θραύσεων και κατ’ επέκταση ακατάλληλη ποιότητα νερού προς πόση.

Στο πλαίσιο του προτεινόμενου δικτύου ύδρευσης, συνολικού μήκους περίπου 31,6 χλμ., θα κατασκευαστεί νέο δίκτυο διανομής με τρόπο που δεν θα καταστρέψει το υφιστάμενο. Το νέο δίκτυο διανομής θα κατασκευαστεί σε όλους τους δρόμους, εντός του ορίου του οικισμού της Σκάλας, ενώ θα εξυπηρετεί και τον οικισμό Μελόι. Επιπλέον του δικτύου διανομής, προτείνεται η κατασκευή δύο νέων δεξαμενών αποθήκευσης (200 κ.μ. και 500 κ.μ.) με ικανοποιητικό ενεργειακό υψόμετρο, ώστε να καλύπτουν επαρκώς τις ανάγκες του οικισμού, καθώς και δικτύου μεταφοράς νερού προς τις εν λόγω δεξαμενές. Σημειώνεται ότι, στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται και οι απαραίτητες πρόσθετες εργασίες σύνδεσης του νέου δικτύου με τις υφιστάμενες θέσεις υδροληψίας των ιδιωτικών συνδέσεων.

Με την εκτέλεση του έργου θα παραδοθεί προς χρήση ένα λειτουργικό δίκτυο που θα εξασφαλίζει την ποιότητα και την επαρκή ποσότητα νερού για την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης 2.921 μόνιμων κατοίκων των οικισμών Σκάλας και Μελόι Πάτμου (6.600 ατόμων κατά την θερινή περίοδο αιχμής).

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ταμείο Συνοχής και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ταμείου Συνοχής: 826.690,68 €

(πανοραμική άποψη περιοχής Οικισμού Σκάλας Πάτμου)

Άποψη Νέας Δεξαμενής (Δ3) στη θέση ‘Ελικοδρόμιο’ Πάτμου

Scroll to Top