Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου.

Δίκτυα αποχέτευσης και εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Απολλωνίας και Αρτεμώνα Δήμου Σίφνου (9.243.091,23 €)

Αφορά στην κατασκευή δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), που θα εξυπηρετούν τους οικισμούς Απολλωνίας, Αρτεμώνα και Κάτω Πεταλίου. Συγκεκριμένα, ο πληθυσμός σχεδιασμού 20ετίας του έργου ανέρχεται σε 2.585 κατοίκους κατά τον χειμώνα και εποχικού πληθυσμού 9.100 ι.κ. κατά το θέρος.

Το μήκος των σωληνώσεων του δικτύου αποχέτευσης (βαρυτικοί αγωγοί και καταθλιπτικοί αγωγοί), σύμφωνα με την συνολική προμέτρηση της οριστικής μελέτης εκτιμάται σε 21.730 μ, ενώ κατασκευάζονται και 10 αντλιοστάσια. Επίσης, στο αντικείμενο του έργου είναι και η κατασκευή των ιδιωτικών συνδέσεων.

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, δυναμικότητας 7.445 ι.κ., περιλαμβάνουν την κατασκευή βιολογικού καθαρισμού εντός γηπέδου δεκατριών (13) στρεμμάτων, ιδιοκτησίας του Δήμου Σίφνου. Η μέθοδος επεξεργασίας των λυμάτων είναι αυτή της ενεργούς ιλύος με παρατεταμένο αερισμό σε βιολογικούς αντιδραστήρες διακοπτόμενης λειτουργίας (SBR). Τα έργα διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων αφορούν στην άρδευση παρακείμενης έκτασης διακοσίων ογδόντα επτά (287) στρεμμάτων περίπου. Στο πεδίο διάθεσης θα κατασκευαστεί δίκτυο άρδευσης, καθώς επίσης και τάφροι απορροής των ομβρίων και υπερβάλλουσας παροχής, που θα οδηγούν τα νερά στο παρακείμενο ρέμα.

Η υλοποίηση του έργου θα επιφέρει την ορθή περιβαλλοντικά διαχείριση των αστικών λυμάτων του Δήμου Σίφνου, με την εγκατάσταση σύγχρονης μονάδας επεξεργασίας και την παράλληλη κατασκευή έργων διάθεσης των επεξεργασμένων λυμάτων. Λαμβάνοντας υπόψη την αναγκαιότητα υλοποίησης της πράξης, η προστασία της δημόσιας υγείας, αλλά και η προστασία των φυσικών πόρων της νήσου Σίφνου, αποτελούν τα βασικότερα οφέλη, ενώ επισημαίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των επεξεργασμένων λυμάτων από τις υπηρεσίες του Δήμου Σίφνου, για την άρδευση παρακείμενων εκτάσεων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ταμείο Συνοχής και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ταμείου Συνοχής: 4.621.545,62 €

Άποψη Οικισμού Απολλωνίας Σίφνου (Πηγή: Wikipedia, Jon Corelis)

Scroll to Top