Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου.

Κατασκευή Αγωγού Ύδρευσης Νήσου Κύθνου (574.408,77 €)

Το φυσικό αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και αποσκοπεί στην κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του οικισμού της Δρυοπίδας της νήσου Κύθνου, και ειδικότερα των 349 μόνιμων κατοίκων (συμπεριλ. του οικισμού της Κανάλας) καθώς και των επισκεπτών αυτού. Ειδικότερα, περιλαμβάνεται η κατασκευή νέου υπόγειου δικτύου κλειστών αγωγών ύδρευσης από πολυαιθυλένιο σε τμήμα ασφαλτοστρωμένης οδού, συνολικού μήκους περίπου 5.600 μέτρων, το οποίο εκκινεί από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αφαλάτωσης που βρίσκονται πλησίον του οικισμού του Μέριχα και καταλήγει στην υφιστάμενη δεξαμενή αποθήκευσης νερού στον οικισμό της Δρυοπίδας. Επίσης, περιλαμβάνεται και η κατασκευή τριών αντλιοστασίων και εργασίες ηλεκτροδότησης.

Η υλοποίηση του έργου, θα οδηγήσει στην ενοποίηση και την πλήρη αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης του νησιού, γεγονός που αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη στην καθημερινή εξυπηρέτηση και την οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων του, ήτοι την βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των κατοίκων της περιοχής όσο και των παραθεριστών/τουριστών, την τουριστική ανάπτυξη του νησιού, την εξάλειψη του κόστους μεταφοράς με βυτιοφόρα που επιμερίζεται ο Δήμος και κατ’ επέκταση οι κάτοικοι του νησιού, την επίτευξη μέγιστης δυνατής εξοικονόμησης και ορθολογικής διαχείρισης των υδάτινων πόρων, και την μείωση της περαιτέρω επιδείνωσης της ποιότητας του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα λόγω υπεράντλησης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από το Ταμείο Συνοχής και κατά 15% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ταμείου Συνοχής: 485.830,60 €

Scroll to Top