Ανάδειξη Σπηλαίου Δρυοπίδας Κύθνου.

Ανάδειξη Σπηλαίου Δρυοπίδας Κύθνου (417.353,85 €)

Αφορά στην ολοκλήρωση των αναγκαίων εργασιών για την ανάδειξη και λειτουργία του Σπηλαίου “Καταφύκι” του οικισμού Δρυοπίδας νήσου Κύθνου, και ειδικότερα στην υλοποίηση εργασιών ηλεκτροφωτισμού και προστασίας των διαδρόμων διέλευσης / περιήγησης του κοινού εντός του Σπηλαίου, με στόχο την ανάδειξη των ιδιαίτερων μορφολογικών στοιχείων και πετρωμάτων. Αναλυτικότερα προβλέπονται εργασίες (α) επικάλυψης των σκυροδετημένων επιφανειών (διάδρομοι, κλίμακες), ώστε να εξασφαλιστεί η αντιολισθηρότητα κατά την διαδρομή των επισκεπτών, (β) τοποθέτησης κιγκλιδωμάτων στις κλίμακες και στα πλατώματα στάσης, που θα εξασφαλίσουν την ασφαλή κατάβαση και ανάβαση των επισκεπτών, και την δυνατότητα για ξεκούραστη στάση κατά την διαδρομή εντός του σπηλαίου, (γ) διαμόρφωσης / οριοθέτησης διαδρόμου εντός του σπηλαίου με χρήση ελαφρών μεταλλικών στοιχείων, ώστε να εξασφαλίζεται ασφαλής πορεία ανάμεσα στις κλίμακες και τα πλατώματα στάσης, (δ) εγκατάστασης νέου συστήματος φωτισμού για την όδευση και την ανάδειξη του σπηλαίου, και (ε) ηλεκτρικής εγκατάσταση για την εξυπηρέτηση του νέου συστήματος φωτισμού. Επιπλέον, για την διασφάλιση της λειτουργικότητας του ανάδειξης του σπηλαίου “Καταφύκι”, περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ψηφιακής εφαρμογής ηχητικής ξενάγησης.

Το έργο συμβάλει (i) στη βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της Κύθνου και ως εκ τούτου στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και απασχόλησης, (ii) στη διατήρηση, προστασία και ανάδειξη της φυσικής πολιτισμικής, κληρονομιάς και παράδοσης αυτής, και (iii) στην αποτελεσματικότερη προστασία και διαχείριση της μοναδικότητας του Σπηλαίου Δρυοπίδας, και (iv) στη δημιουργία ευκαιριών και δυνατοτήτων για περιβαλλοντική και πολιτιστική εκπαίδευση. Ωφελούμενοι του έργου είναι το σύνολο των περίπου 1.450 μόνιμων κατοίκων καθώς και των επισκεπτών του νησιού.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 208.676,93 €

Scroll to Top