Ολοκλήρωση νέου λιμανιού Σχοινούσας.

Ολοκλήρωση νέου λιμανιού Σχοινούσας (2.760.000.00 €)

Αφορά στην κατασκευή – ολοκλήρωση των έργων του νέου επιβατικού λιμένα Σχοινούσας στη θέση “Λιβάδι” και της οδού πρόσβασης από τη Χώρα.

Αναλυτικότερα, το έργο περιλαμβάνει (α) την ολοκλήρωση του ημιτελούς προβλήτα ορθογωνικής κάτοψης, καθώς και του πρανούς από τη γένεση του προβλήτα μέχρι την ακτή, (β) την ολοκλήρωση κυματοθραύστη μήκους περίπου 80 μέτρων στην ίσαλο στο βόρειο ακρωτήρι του όρμου “Λιβάδι” από φυσικούς ογκόλιθους, (γ) την κατασκευή στον χερσαίο χώρο του λιμένα κτιρίου λιμενικού φυλακίου με βοηθητικούς χώρους επιφάνειας περίπου 38,00τμ, κτιρίου κοινόχρηστων αποχωρητηρίων επιφάνειας περίπου 22,00 τ.μ. και στέγαστρο αναμονής επιβατών επιφάνειας περίπου 116,00 τ.μ., (δ) εργασίες ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, απορροής ομβρίων υδάτων καθώς και λοιπές Η/Μ εγκαταστάσεις, (ε) την διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου, θέσεων στάθμευσης, χώρων πρασίνου κ.λπ., (στ) την ολοκλήρωση δρόμου πρόσβασης από τη Χώρα προς το νέο λιμάνι, μήκους περίπου 1.453 μ. και συγκεκριμένα εργασίες ολοκλήρωσης της διάνοιξης, χωματουργικές εργασίες, διαμόρφωση καταστρώματος και πεζοδρομίων, εργασίες οδοστρωσίας, κατασκευή τεχνικών απορροής ομβρίων τοιχίων και λοιπών τεχνικών έργων, οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και εργασίες πρασίνου., και (ζ) την προμήθεια και τοποθέτηση ενός φάρου ναυσιπλοϊας.

Το έργο συμβάλλει στην επίλυση των προβλημάτων της γεωγραφικής απομόνωσης και της χαμηλής πληθυσμιακής πυκνότητας της Σχοινούσας, στη δυνατότητα συνέχισης και ανάπτυξης υγειών επιχειρήσεων στο νησί, στη διατήρηση του πληθυσμού στο νησί, στην προστασία των εδώδιμων ειδών του νησιού αφού παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς – εισαγωγής αυτών. Με την ολοκλήρωση του έργου επιτυγχάνεται η βελτίωση των συνθηκών διακίνησης και ασφάλειας των διακινούμενων επιβατών (256 μόνιμων κατοίκων και άνω των 30 χιλ. διακινούμενων επιβατών ανά έτος) και οχημάτων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 1.380.000,00 €

Scroll to Top