Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου.

Διαμόρφωση Λιμένος στις Καμάρες ν. Σίφνου (3.890.800,00 €)

Αφορά (α) στην επέκταση του υφιστάμενου προσήνεμου προβλήτα κατά συνολικό μήκος κρηπιδωμάτων 133,50 μ. – ο πρόσθετος χερσαίος χώρος που δημιουργείται είναι της τάξης των 3.530 τ.μ. καθιστώντας πλέον τη συνολική επιφάνεια διαμορφωμένου προβλήτα σε 5.285,00 τ.μ. και του συνολικού χερσαίου χώρου σε 8.755,00 τ.μ., (β) στην διαπλάτυνση των παραλιακών κρηπιδωμάτων με ταυτόχρονη εκβάθυνση εντός της διαμορφούμενης λιμενολεκάνης – τα δυτικά κρηπιδώματα, μεταξύ του προσήνεμου προβλήτα και του υφιστάμενου υπήνεμου μόλου, μήκους 117,20μ., και τα ανατολικά κρηπιδώματα (ανατολικά του υφιστάμενου υπήνεμου μόλου) μήκους 120,50μ., (γ) στην κατασκευή ύφαλου αποσπασμένου κυματοθραύστη στη βόρεια πλευρά του όρμου, μήκους 70μ, με στάθμη στέψης στα -0,30μ από τη μέση στάθμη της θάλασσας και πλάτος αυτής στα 4,0 μ., (δ) στην βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της υφιστάμενης παραλιακής οδού σύνδεσης του λιμένα με το βασικό οδικό δίκτυο του νησιού, και την διαμόρφωση αυτής σε οδό διπλής κατεύθυνσης, συνολικού πλάτους 7,00μ και μήκους περίπου 400,00μ., (ε) στην καθαίρεση του υπάρχοντος στεγάστρου αναμονής, του στηθαίου προστασίας του χερσαίου χώρου, μήκους 23,0μ καθώς και της θωράκισης με φυσικούς ογκόλιθους σε μήκος 76,0μ περίπου στη δυτική πλευρά του υπάρχοντος προβλήτα, (στ) στην κατασκευή στεγάστρου αναμονής από σκυρόδεμα μήκους 57,0μ x 3,0μ., (ζ) στην κατασκευή Η/Μ εγκαταστάσεων ύδρευσης, πυρόσβεσης και φωτισμού του λιμανιού, και (η) στην μετεγκατάσταση του υπάρχοντος φανού ναυσιπλοΐας στο βορειοδυτικό άκρο του προσήνεμου προβλήτα, και στη τοποθέτηση δύο (2) επιπλέον φανών στον ύφαλο κυματοθραύστη.

Η βελτίωση – διαμόρφωση του λιμένα Καμαρών Σίφνου αντιμετωπίζει τα εξής προβλήματα: (α) την έλλειψη βαθών, μήκους κρηπιδωμάτων και χερσαίου χώρου για την εξυπηρέτηση της προβλεπόμενης κίνησης πεζών – επισκεπτών καθώς και της φορτοεκφόρτωσης οχημάτων στα επιβατικά – οχηματαγωγά πλοία, (β) τις ανεπαρκείς υποδομές κίνησης πεζών κατά μήκος του παραλιακού μετώπου, (γ) το μικρό πλάτος οδοστρώματος της παραλιακής οδού, καθιστώντας δυσχερή την κίνηση οχημάτων και πεζών κατά την επιβίβαση – αποβίβαση στα πλοία, (δ) την προστασία της βόρειας ακτής των Καμαρών από τη διάβρωση, (ε) την ανάπτυξη της ακτοπλοϊκής σύνδεσης της νήσου Σίφνου, και (στ) την οικονομική ανάπτυξη του νησιού. Με την ολοκλήρωση του έργου επιτυγχάνεται η βελτίωση των συνθηκών διακίνησης και ασφάλειας των διακινούμενων επιβατών (2625 μόνιμων κατοίκων και άνω των περίπου 220 χιλ. διακινούμενων επιβατών ανά έτος) και οχημάτων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 1.945.400,00 €

Scroll to Top