Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου.

Βελτίωση Ασφάλειας Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δυτικού Άξονα Νήσου Ρόδου (900.000,00 €)

Αφορά στη βελτίωση της οδικής ασφάλειας του Οδικού Δικτύου του Δυτικού Άξονα νήσου Ρόδου και ειδικότερα στα τμήματα του Επαρχιακού Δικτύου από τον κόμβο της Αστυνομίας, στην Ιαλυσό έως την Μονόλιθο, συνολικού μήκους 62,7 χιλιομέτρων. Συγκεκριμένα προβλέπονται οι εξής επεμβάσεις: (α) βελτίωση βατότητας των υφιστάμενων οδοστρωμάτων με ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση, ασφαλτική στρώση πάχους 5 εκ. και βελτίωση των επικλίσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές, (β) καθαρισμός τάφρων και ερεισμάτων, (γ) καθαρισμός – αποκατάσταση υπαρχόντων τεχνικών, (δ) άρση καταπτώσεων, (ε) κατασκευή τοίχων αντιστήριξης, (στ) αποκατάσταση επιχωμάτων, (ζ) κατασκευή επενδεδυμένων τάφρων από σκυρόδεμα τριγωνικής διατομής, και (η) βελτίωση της υπάρχουσας σήμανσης και συγκεκριμένα τοποθέτηση πληροφοριακών, ρυθμιστικών και πινακίδων κινδύνου, οριοδεικτών και κιγκλιδωμάτων.

Με την ολοκλήρωση του έργου αναμένεται να ωφεληθούν τόσο οι 115.490 μόνιμοι κάτοικοι της νήσου Ρόδου, όσο και οι επισκέπτες του νησιού, κυρίως την καλοκαιρινή περίοδο όπου η κίνηση στο επαρχιακό δίκτυο είναι αυξημένη, με στόχο την εξάλειψη των τροχαίων ατυχημάτων και την ασφαλή διέλευση αυτοκινήτων και πεζών.

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 50% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 50% από Εθνικούς Πόρους.

Συνδρομή Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης: 450.000,00 €

Scroll to Top